Ako získať peniaze na podnikanie? Pomôže vám aj štát!

Začiatok podnikania je naozaj ťažký. Sprevádza ho neuveriteľné množstvo práce, problémov a vybavovania urgentných záležitostí. A to ste iba začali. Všetko sa to točí okolo jednej z najväčších achylových piet, ktoré predstavuje financovanie. V konečnom dôsledku o všetkom rozhoduje práve to, či máte dostatok peňazí na pokračovanie. Nedostatok kapitálu je hlavným dôvodom prečo sa v roku 2015 viac podnikov zrušilo ako založilo. Štát k tomu svojou daňovou a odvodovou politikou taktiež veľmi nepomáha.

Viete však, že práve štát vám môže podať pomocnú ruku? Presne tak, ako začínajúci podnikateľ máte právo na získanie tzv. príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť od úradu práce. Poďme si to rozobrať podrobne.

Podnikanie stojí na začiatku nemalé peniaze.

Podnikanie stojí na začiatku nemalé peniaze.

Čo je to príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť?

Predstavuje financie, ktoré môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len úrad práce) poskytnúť za účelom čiastočnej úhrady nákladov, ktoré súvisia s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačovi o zamestnanie. Tento príspevok upravuje § 49 Z.z. z roku 2004 o službách zamestnanosti.


Kto poskytuje tento príspevok?

Poskytuje ho príslušný úrad práce v obvodnom území, v ktorom podnikáte, resp. vytvoríte pracovné miesto. Pod pracovným miestom sa rozumie to, že túto prácu budete vykonávať vy prostredníctvom živnosti.

Akú výšku sumy predstavuje tento príspevok?

Výška sumy závisí od dvoch faktorov:

 1. a) celkovej ceny práce
 2. b) typu regiónu, ktorý je oprávnený na poskytnutie štátnej pomoci a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom budete ako uchádzač o zamestnanie prevádzkovať SZČ.

Výška príspevku od 1. januára 2016:

najviac 100 % najviac 60 % najviac 40 %
Bratislavský kraj 2 903,38 eur 1 742,02eur 1 161,35 eur
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický a Košický kraj 3 484,05 eur 2 090,43 eur 1 393,62 eur
Prešovský kraj 4 645,40 eur 2 787,24 eur 1 858,16 eur

 

Je nutné poznamenať, že pokiaľ vám úrad príspevok schváli, do 30 kalendárnych dní odo dňa uzavretia dohody dostanete 60 % sumy. Zvyšných 40 % vám úrad vyplatí po uplynutí 12 mesiacov po predložení prvej správy o prevádzkovaní samostatne zárobkovej činnosti.

Kto môže o príspevok požiadať?

O príspevok môžete požiadať ak, spĺňate nasledujúce požiadavky:

– boli ste vedený v evidencii úradu práce minimálne štvrťrok (3 mesiace), alebo ste boli vedený v evidencii úradu práce minimálne 12 mesiacov v tom prípade, ak v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie ste pozastavili, poprípade ukončili prevádzkovanie samostatne zárobkovej činnosti

– stanete sa samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) a bude prevádzkovať živnosť minimálne 3 roky v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  – jednoducho povedané, budete živnostníkom a budete vykonávať živnosť aspoň 3 roky

– alebo budete vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch podľa § 12a až 12e zákona č. 105/1990Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.

Na čo sa dá príspevok využiť?

Príspevok slúži na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré súvisia s prevádzkovaním samostatne zárobkovej činnosti, resp. živnosti. Musí ísť o oprávnené výdavky:

 1. výdavky súvisiace so začatím vykonávania a prevádzkovaním samostatne zárobkovej činnosti (SZČ) uchádzača o zamestnanie (UoZ),
 2. výdavky súvisiace s podporou zamestnávania znevýhodneného UoZ,
 3. výdavky súvisiace s podporou udržania zamestnanosti,
 4. výdavky súvisiace s  podporou  vytvárania  a udržania  pracovných  miest  v sociálnom podniku,
 5. výdavky súvisiace s podporou zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce,
 6. výdavky súvisiace s podporou vytvárania nových pracovných miest,
 7. výdavky súvisiace s úhradou časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého alebo miesta prechodného pobytu občana do miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti a späť,
 8. výdavky súvisiace s podporou dopravy do zamestnania,
 9. výdavky súvisiace s realizáciou projektov a programov aktívnych opatrení na trhu práce

podľa § 54 okrem ods. 2 písmeno e) zákona o službách zamestnanosti,

 1. výdavky súvisiace so  zriadením  pracovného  miesta  pre  občana  so  zdravotným postihnutím (OZP) v chránenej dielni alebo chránenom pracovisku,
 2. výdavky súvisiace s udržaním OZP v zamestnaní,
 3. výdavky súvisiace so začatím vykonávania a prevádzkovaním SZČ UoZ ZP,
 4. výdavky súvisiace s  obnovou  alebo  technickým  zhodnotením  hmotného  majetku  chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
 5. výdavky súvisiace s  činnosťou  pracovného  asistenta,  ktorý  poskytuje  pomoc zamestnancovi alebo zamestnancom, ktorí sú OZP alebo SZČO so ZP,
 6. výdavky súvisiace s úhradou prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska spojených s činnosťou zamestnanca  OZP a úhradou  nákladov  na  dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona o službách zamestnanosti,
 7. výdavky súvisiace s podporou samostatnej zárobkovej činnosti.

Treba ešte poznamenať, že pri výdavkoch v bode 1, 9, 10, 12 a 15:

 1. a) pri nákupe nového zariadenia/vybavenia sú oprávnenými výdavkami iba výdavky na nákup tohto zariadenia/vybavenia vo forme bežných nákladov (pri nákupe hmotného majetku je to do sumy 1 700 eur a pri nákupe nehmotného majetku do 2 400 eur).
 2. b) pri nákupe nového zariadenia/vybavenia vo forme  kapitálových  výdavkov  (j.  nákup hmotného  majetku nad  1  700 EUR a nákup nehmotného majetku nad 2 400 EUR) oprávnenými výdavkami sú len odpisy za príslušné  obdobie,  ak sa majetok používa  výhradne na oprávnené aktivity, prípadne podľa alikvotnej  časti.
 3. c) zároveň platí podmienka, že tento majetok nebol nadobudnutý z akýchkoľvek predchádzajúcich prostriedkov Európskeho spoločenstva. V prípade, ak nákup hmotného majetku s vstupnou cenou vyššou ako 1 700 eur a nehmotného majetku s vstupnou cenou vyššou ako 2 400 eur je majetok oprávneným výdavkom iba v bode 13.

Viac o oprávnených výdavkoch sa dozviete v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu (2. kapitola – strany 8 až 12).

Môžete sa teda rozhodnúť kúpiť si napr.:

 1. počítačovú zostavu, ktorá zahŕňa monitor, hardvér, klávesnicu, myš a operačný systém s cenou maximálne 627 eur s DPH,
 2. notebook s operačným systémom za maximálnu cenu 589 eur s DPH,
 3. poplatky za mobil (samotný nákup mobilu nie),
 4. cestovné náhrady,
 5. nájom dopravných prostriedkov,
 6. povinné zmluvné poistenie,
 7. povinné havarijné poistenie,
 8. palivo,
 9. diaľničné známky,
 10. parkovacie karty,
 11. školenia, kurzy, konferencie, štúdie,
 12. knihy, učebnice,
 13. údržba výpočtovej techniky,
 14. spotrebný materiál pre výpočtovú techniku,
 15. softvér a licencie,
 16. nájom softvéru,
 17. platby za vytvorenie web stránky,
 18. platby za reklamu,
 19. materiál na vybavenie interiéru,
 20. údržba súvisiaca s vybavením interiéru,
 21. pracovné odevy,
 22. platby za nájom budov alebo ich častí,
 23. energie,
 24. vodné a stočné,
 25. odvody,
 26. rezerva na predvídané výdavky,
 27. reprezentačný materiál.

Za neoprávnené výdavky sa považujú:

 1. úroky z dlhov,
 2. vratná daň z pridanej hodnoty,
 3. výdavky bez priameho vzťahu k oprávnenému projektu,
 4. výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 5. výdavky sankčného charakteru vrátane súvisiacich výdavkov (pokuty, penále, vrátane zmluvných, výdavky na trovy konania a pod.),
 6. výdavky, ktoré sú v predpisoch ESF uvedené ako neoprávnené (v prípade spolufinancovania projektu z ESF),
 7. výdavky, ktoré nie sú v účtovníctve jednoznačne označené ako výdavky súvisiace s realizovaným projektom v súlade s vnútorným predpisom účtovnej jednotky k vedeniu účtovníctva,
 8. výdavky na subdodávky, ktoré zvyšujú náklady na realizáciu činností bez pridania hodnoty,
 9. výdavky na tvorbu pracovných miest, na ktoré už príjemcovi pomoci bola poskytnutá štátna pomoc od iných poskytovateľov štátnej pomoci alebo v rámci iných schém štátnej pomoci.

Príspevok sa nedá použiť v nasledujúcich odvetviach:

 1. rybolov a akvakultúra
 2. prvovýroba poľnohospodárskych produktov,
 3. uhoľné odvetvie
 4. spracovanie a odbyt poľnohospodárskych produktov:
  a) kde výška pomoci je stanovená na základe ceny alebo množstva kúpených produktov od prvovýrobcu alebo produktov uvedených na trh príslušným podnikom,
 5. b) keď pomoc je podmienená tým, že je čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom,

Príspevok sa ďalej nedá použiť na nasledujúce činnosti:

 1. na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy v oblasti cestnej nákladnej dopravy vykonávanej v prenájme alebo za úhradu,
 2. pre činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pre činnosti priamo súvisiace s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie distribučnej siete alebo pre iné bežné výdavky súvisiace s vývoznou činnosťou,
 3. pre činnosti podmienené uprednostňovaním používania domácich tovarov pred dovezenými.
 4. nákup nábytku, vybavenia
 5. dopravných prostriedkov
 6. infraštruktúry
 7. nehnuteľností
 8. pozemkov
 9. nákup mobilného telefónu
 10. nákup použitého zariadenia, vybavenia, či náradia

Pre bod 4, 5, 6, 7, 8 platí, že možné je financovať také vybavenie/zariadenie, ktoré nie je majetkom a bežne sa účtuje pri jeho obstaraní do výdavkov priamo do spotreby.

Všetky výdavky je zároveň potrebné evidovať a vydokladovať.

Na získanie príspevku je potrebné splniť niekoľko nevyhnutných podmienok.

Na získanie príspevku je potrebné splniť niekoľko nevyhnutných podmienok.

Ako sa dá o príspevok požiadať?

Návšteva úradu práce

Pokiaľ ste na úrade práce evidovaný, navštívte Oddelenie sprostredkovateľských služieb, kde sa dozviete, či môžete o príspevok požiadať a ak áno, tak v akej výške.

Absolvovanie prípravy

Ide o absolvovanie tzv. „Prípravy na začatie samostatnej zárobkovej činnosti vrátane prípravy podnikateľského zámeru, stratégie prípravy a rozvoja podnikania.“ Nie je povinný, ale zato sa odporúča.

Zabezpečí vám ho úrad práce. Na kurze sa dozviete všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú živnostenského podnikania a zákonoch, ktoré váš počas vykonávania živnosti budú sprevádzať. Jeho najväčšia výhoda spočíva v tom, že dostanete pomoc pri vypracovaní podnikateľského zámeru, ktorý je podmienkou pre získanie príspevku.

Celý kurz je zadarmo. Pre prihlásenie musíte odovzdať prihlášku na prípravný kurz.

Podanie žiadosti o príspevok spolu s potrebnými dokladmi

Na úrade práce podáte odovzdáte nasledovné doklady:

 1. žiadosť o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona o službách zamestnanosti
 2. čestné vyhlásenie o tom, či ste v minulosti podnikali alebo nie, ktoré nesmie byť staršie ako 1 mesiac
  a) tlačivo, ak ste podnikali
  b) tlačivo, ak ste nepodnikali
 3. čestné vyhlásenie o tom, či ste v minulosti prijali alebo neprijali žiadny iný príspevok, ktoré nesmie byť staršie ako 1 mesiac
  a) tlačivo, ak ste prijali pomoc
  b) tlačivo, ak ste neprijali pomoc
 4. kópia dokladu o poslednom ukončenom vzdelaní

Úspešné absolvovanie testu

Následne absolvujete písomný test, na ktorý sa môžete pripraviť na vyššie uvedenom kurze. V ňom odpoviete na 20 otázok, pričom každá otázka má tri odpovede, no vy musíte označiť iba jednu, tú správnu. Na vypracovanie testu máte 30 minút.

Na tomto odkaze nájdete všetkých 100 otázok, ktoré môžete očakávať v teste a na tomto odkaze zas vypracované odpovede na všetky otázky.

Predvolanie pred komisiu

Následne budete predvolaný pred komisiu, pred ktorou budete prezentovať svoj podnikateľský zámer. Komisia sa zameriava predovšetkým pre efektívnosť, reálnosť, účelnosť a kalkuláciu nákladov. Výsledok hodnotenia komisia postúpi výboru pre otázky zamestnanosti, ktorá potom vydá posudok, kde odporučí alebo neodporučí úradu práce poskytnúť vám príspevok na podnikanie.

Predloženie ďalších potrebných dokumentov

Potom, čo vám komisia schváli podnikateľský zámer a výbor pre otázky zamestnanosti vás odporučí, ste následne minimálne 30 dní pred začiatkom podnikania povinný doložiť nasledovné dokumenty:

 1. kópiu živnostenského oprávnenia,
 2. doklady k miestu podnikania:
 3. a) ak ste vlastníkom alebo spoluvlastníkom priestoru, budete potrebovať:

– list vlastníctva z katastra nehnuteľností (nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti o poskytnutie príspevku),

– súhlas spoluvlastníka nehnuteľnosti k podnikaniu (ak ide o družstevný byt, je potrebné doložiť výmer z bytového družstva o pridelení bytu

– v prípade zriadenia prevádzkarne v rodinnom dome alebo byte, musíte mať aj doklad o mestského alebo obecného úradu o zmene účelu užívania domu alebo bytu,

 1. b) ak nie ste vlastníkom alebo spoluvlastníkom priestoru, budete potrebovať:

– zmluvu o nájme s výlučným vlastníkom bytových či nebytových priestorov

– ak ide o bezodplatný nájom, potrebujete zmluvu o výpožičke a list vlastníctva z katastra nehnuteľností (nie starší ako 3 mesiaca ku dňu podania žiadosti o príspevok),

 1. kópiu písomnej zmluvy o založení podnikateľského účtu alebo iného dokladu o založení alebo vedení účtu.

Podpísanie dohody

Najviac 1 deň pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania živnosti podpíšete s úradom práce Dohodu o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť.

V dohode sú upravené vaše práva a povinnosti v súlade s poskytnutým príspevkom. Podpísaním dohody sa zaväzujete vykonávať alebo prevádzkovať živnosť nepretržite po dobu najmenej 3 rokov.

Predloženie žiadosti o úhrade poplatku

Po podpísaní dohody predkladáte úradu práce ďalšiu žiadosť a to žiadosť o úhradu platby, ktorá musí byť na predpísanom tlačive a vyhotovená v 2 kópiách.

Vyplatenie príspevku

Na základe žiadosti o úhradu poplatku vám následne úrad práce do 30 dní od dátumu uzatvorenia dohody poskytne na váš bankový účet 60 % schváleného príspevku.

Zvyšok dostanete po prvom roku, kedy ste povinný úradu predložiť prvú písomnú správu o prevádzkovaní živnosti, kde informujete o čerpaní prvých 60 % príspevku spolu s účtovnými dokladmi preukazujúcimi oprávnené použitie príspevku.

Podnikanie je ako jazda horskou dráhou, cestou hore sa vám zdvíha žalúdok, ale ten pocit na vrchole stojí to za to!

Podnikanie je ako jazda horskou dráhou, cestou hore sa vám zdvíha žalúdok, ale ten pocit na vrchole stojí to za to!

Aké sú povinnosti po poskytnutí príspevku?

Po poskytnutí príspevku ste povinný:

 1. uschovať si dohodu,
 2. prevádzkovať živnosť na základe vášho podnikateľského zámeru po dobu 3 rokov.
 3. pokiaľ dôjde v tomto období 3 rokov k zmene, ktoré sa týkajú podmienok uvedených v dohode, ste povinný ich úradu nahlásiť. Ohlásenie zmien musí byť písomné a v lehote do 30 dní pred uskutočnením zmeny.
 4. umožniť kontroly povereným zamestnancom úradu, ktorý môžu nahliadnuť do účtovných výkazov a ďalších dokladov, na základe ktorých môžu priebežne vykonať kontrolu a audit počas trvania záväzkov, ktoré vyplývajú z dohody. Kontrola sa môže vykonať aj do 5 rokov po ukončení trvania záväzkov.
 5. uschovať všetky účtovné doklady, ktoré preukazujú použitie príspevkov a to najmenej 10 rokov od ukončenia záväzku vykonať živnosť, t . j. 13 rokov.
 6. každý rok predložiť úradu správu o použití príspevku.
 7. predložiť úradu prvú správu o prevádzkovaní živnosti a čerpaní poskytnutého príspevkov spolu s dokladmi, ktoré preukazujú vynaložené náklady v príslušnom období po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania živnosti a to najviac do 3 mesiacov od ukončenia 12-mesačného prevádzkovania živnosti.
 8. predložiť úradu druhú správu najviac do 3 mesiacov od ukončenia 24-mesačného obdobia prevádzkovania živnosti.
 9. predložiť úradu tretiu, záverečnú správu spolu s dokladmi o vynaložení nákladov do plnej výšky (100 %) najviac do 3 mesiacov po uplynutí dohody,
 10. mať identifikovateľné, preukázateľné a doložené riadne evidované účtovné záznamy, ktoré sa týkajú výdavkov. Všetky výdavky musia byť vynaložené v súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti, účinnosti, primeranosti, efektívnosti a v súlade s vašim podnikateľským zámerom.

Pri nesplnení týchto podmienok budete povinný vrátiť poskytnuté finančné prostriedky v plnej výške.

O ďalší príspevok môžete požiadať po uplynutí 8 rokov od začiatku prevádzkovania živnosti, na ktorú bol príspevok poskytnutý prvý krát. Pokiaľ by ste živnosť ukončili skôr, než za 3 roky, ste povinný vrátiť pomernú časť príspevku. Oslobodený ste iba v prípade zdravotných dôvodov (na základe posúdenia) alebo v prípade úmrtia.

Dôležitá poznámka

Nemáte žiadny právny nárok na získanie príspevku. Úrad práce vám teda príspevok nemusí poskytnúť, aj keď splníte stanovené podmienky.

Ďalšie možnosti získania financií

Okrem príspevku na podnikanie môžete ako podnikateľ môžete získať financie z ďalších zdrojov:

 1. crowdfunding – ako napovedá názov, je to financovanie od bežných ľudí.
 2. pôžičky pre začínajúcich podnikateľov:
 3. a) Profi Credit – štartovací, prekleňovací úver alebo účelový úver,
 4. b) Slovenská sporiteľňa – bezúčelový alebo účelový úver,
 5. c) Tatra Banka – BusinessÚver Garant,
 6. d) VÚB Bankaspotrebiteľský úver.

Tieto spôsoby financovania podnikania sme rozobrali v článku pôžička pre začínajúcich podnikateľov a živnostníkov.

Začiatky vášho podnikania môžu byť ťažké, ale nezúfajte! Dôvod, pre ktorý ste sa rozhodli podnikať sa určite vyplatí aj v náročnejších časoch. A vyplatiť vás môže aj štát, poprípade súkromné osoby alebo banky.

Získajte peniaze na štart a rozbeh svojho podnikania od Profi Credit!

Komentáre
 1. 2 roky
 2. 2 roky
 3. 2 roky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *