Dovoz auta zo zahraničia – je finančne výhodný?

Bez auta si v súčasnosti len tak nevystačíte. Okrem toho, že splní účel dopravy z bodu A do bodu B nám prináša komfort, bezpečie a predovšetkým zážitok z jazdy. Slováci jazdia veľmi radi, čo je dokázané aj na číslach – počet evidovaných vozidiel na Slovensku je viac ako 2,8 milióna. Čo sa však pre človeka oplatí viac? Zvoliť kúpu nového, ojazdeného alebo dovezeného vozidla? V tomto článku sa zameriame na kúpu individuálne dovezeného vozidla z členskej a nečlenskej krajiny EU a čo všetko sprevádza proces jeho „zlegalizovania“ na Slovensku.

Kúpa dovezeného auta zo zahraničia je pre mnohých Slovákov lákavá voľba.

Kúpa dovezeného auta zo zahraničia je pre mnohých Slovákov lákavá voľba.

Súčasný trend

Minulý rok bolo na Slovensku dosiahol počet individuálne dovezených vozidiel zo zahraničia 80 979. To predstavuje mierne zníženie oproti predchádzajúcemu roku. V nasledujúcej tabuľke je uvedený počet individuálne dovezených vozidiel zo zahraničia v rokoch 2006 až 2015.


Rok Počet individuálne dovezených vozidiel zo zahraničia
2006 86 439
2007 98 950
2008 112 403
2009 89 980
2010 75 726
2011 75 848
2012 74 725
2013 75 538
2014 83 864
2015 80 979

zdroj: minv.sk 

Ako môžeme vidieť, za 10 rokov sa na Slovensko individuálne doviezlo 854 452 vozidiel.

Postup dovozu auta z členskej krajiny EÚ

Získať po kúpe potrebné doklady

Pokiaľ sa rozhodnete pre túto voľbu, pri odchode s novým vozidlom zo zahraničia je potrebné mať zo sebou nasledovné doklady:

 • kúpno-predajnú zmluvu, faktúru alebo darovaciu zmluvu k vozidlu
 • doklad o odhlásení
 • technický preukaz vozidla
 • prevozné značky
 • protokoly o platnej technickej a emisnej kontrole.

Prvý krok, ktorý musíte po kúpe vozidla v zahraničí podstúpiť je odhlásiť vozidlo na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Ide o zrušenie trvalého prihlásenia pre vývoz z cudziny.

Následne ste povinný získať prevozné značky spolu s poistením, ktoré vám vystaví predajca vozidla alebo špecializovaná firma, ktorá sa touto tematikou zaoberá. Ich platnosť je 5 – 30 dní. Odporúča sa získať prevozné značky na minimálne 15 dní, keďže prihlásenie do evidencie vozidiel trvá v našej krajine dosť dlho.

Poplatok za prevozné značky (červené) a poistenie sa pohybuje vo výške 120 – 150 eur, závisí to konkrétne od typu značky a krajiny, v ktorej ste vozidlo kúpili. Ak vám vyprší ich lehota, ste povinný vybaviť si na príslušnom obvodnom úrade dočasné značky, poprípade vozidlo na kontrolu dotiahnuť. Cena za dočasné značky je 33 eur a cena za odtiahnutie začína na 0,50 €/km.

Preložiť si doklady 

Po príchode na Slovensko ste povinný úradne preložiť do slovenčiny nasledovné doklady:

– technický preukaz dovážaného vozidla

– potvrdenie o odhlásení vozidla z premávky

– dokumenty o STK/EK

– kúpno-predajnú zmluvu, faktúru alebo darovaciu zmluvu k vozidlu

Cena za preklad sa pohybuje okolo 60 eur.

Umožniť kontrolu originality

Po preložení musíte následne absolvovať odborný posudok o kontrole originality vozidla, ktoré musí dosiahnuť výsledok hodnotenia „spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.“

Kontrola sa vykonáva na „v stacionárnom alebo mobilnom pracovisku kontroly originality meraním a nedeštruktívnym skúmaním zamerané na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených právnymi predpismi.

Inými slovami, kontrolu môžete vykonať na príslušnom pracovisku STK.

Cena za kontrolu originality je 80 eur.

Absolvovať technickú a emisnú kontrolu

Absolvovanie technickej a emisnej kontroly odporúčame absolvovať spolu s kontrolou originality na pracovisku STK.

Cena za technickú a emisnú kontrolu sa priemerne pohybuje okolo 40 eur.

Predložiť žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla

Túto žiadosť ste povinný predložiť na príslušnom obvodnom úrade, odbore dopravy podľa miesta bydliska. Tu ste povinný predložiť nasledovné doklady:

 • žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla s vašimi uvedenými identifikačnými údajmi
 • žiadosť o uznanie typového schválenia ES alebo žiadosť o uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla – cena je 100 eur v oboch prípadoch,
 • doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
 • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak je dovezené z tretích krajín,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho vydania,
 • platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • osvedčenie o evidencii alebo iný doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované,
 • protokol o skúškach vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel, ak žiadateľovi bola táto povinnosť uložená, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a technické požiadavky ustanovené nariadením vlády,

Po schválení získate rozhodnutie o schválení a podľa toho, či vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel jeden z nasledovných dokladov:

 1. a) ak podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel – osvedčenie o evidencii časť II
 2. b) ak nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel – technické osvedčenie vozidla

V prípade, ak máte COC (Certificate of conformity), nemusíte žiadať o schválenie. COC je totiž dokladom, ktorý potvrdzuje, že vozidlo je oprávnené na jazdu v inom štáte EU, než v akom bolo evidované. V tomto prípade stojí schválenie 106 eur.

Povinné zmluvné poistenie

Kompletný proces, ako uzatvoriť povinné zmluvné poistenie sme popísali v tomto článku.

Ušetrite svoj čas a uzatvorte PZP pár klikmi!

Prihlásenie do evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte

Pri prihlasovaní dovezeného vozidla zo zahraničia do evidencie je potrebné na dopravnom inšpektoráte predložiť:

 • platný doklad totožnosti,
 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy,
 • rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
 • osvedčenie o zhode vozidla COC vydané výrobcom vozidla, ak sa jedná o nové vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES (novým vozidlom sa rozumie vozidlo, ktoré bolo v evidencii iného štátu max. 6 mesiacov, alebo ktoré má najazdené menej ako 6000 km)
 • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku

V nasledujúcej tabuľke je uvedená suma správneho poplatku:

a) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 do evidencie vozidiel v SR, ak je výkon motora do 80 kW vrátane a prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie N1 s najviac 3 miestami na sedenie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov 33 eur
b) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac 3 miestami na sedenie, do evidencie vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak je výkon motora nad 80 kW do 86 kW 167 eur
 87 – 92 kW 217 eur
93 – 98 kW 267 eur
99  – 104 kW 327 eur
 105  – 110 kW 397 eur
111  – 121 kW 477 eur
122  – 132 kW                       657 eur
133  – 143 kW 787 eur
144 –  154 kW 957 eur
155 – 165 kW 1 157 eur
166 – 176 kW   1 397 eur
177 – 202 kW 1 697 eur
203 – 228 kW 2 047 eur
229 – 254 kW 2 467 eur
> 254 kW 2 997 eur
c) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmen a) a b) alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov 33 eur
d) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil), do evidencie vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov 33 eur
e) Ďalší zápis držiteľa motorového vozidla okrem prvého zápisu držiteľa motorového vozidla podľa písmen a) až d) alebo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov 33 eur


Absolvovať administratívnu technickú a emisnú kontrolu

Po úspešnom prihlásení vozidla a vydaní evidenčného čísla ste pokiaľ máte povinnosť potrebnej kontroly (pre autá staršie ako 4 roky) povinný zájsť na príslušné miesto STK pre nálepky. Cena je 20 eur.

Postup dovozu auta z mimo EÚ

Pokiaľ kúpite auto z krajiny, ktorá nie je členským štátom EÚ, absolvujete rovnaký proces ako pri dovoze auta z EÚ s tým rozdielom, že za auto zaplatíte clo spolu s DPH na colnom úrade.

Na osobné motorové vozidlá s pôvodom mimo EÚ sa platí 10 % sadzba cla a 20 % DPH. Cena za podanie žiadosti o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla mimo EÚ pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa a PN je 150 eur a pre ostatné kategórie 300 eur.

Porovnanie kúpy ojazdeného vozidla zo zahraničia a tuzemska

Vyskúšajme si porovnať, či je výhodnejšie kúpiť rovnaké auto zo zahraničia v krajine EÚ, mimo EÚ alebo na Slovensku.

Ako auto sme si zvolili najpredávanejšie osobné vozidlo na Slovensku za rok 2015 – Škoda Fabia III so základnou výbavou.

Najobľúbenejšie auto Slovákov za rok 2015.

Najobľúbenejšie auto Slovákov za rok 2015.

Technické parametre:

Výkon 44 kW (60 PS)
Rok výroby 2015
Výbava Základná
Najazdených km < 60 000 km
Karoséria Hatchback/Malé autá
Palivo Benzín
Prevodovka Manuálna prevodovka
Dvere 4/5
Cena všetky ceny


Kúpa auta z krajiny EÚ

Ako krajinu EÚ sme si vybrali Holandsko, z ktorého dovážajú Slováci autá najviac. Pri hľadaní sme využili portál Autotrader.nl. Z vyššie uvedených parametrov sa cena pohybovala v rozpätí 10 995 – 14 085 eur.

V nasledujúcej tabuľke je vypočítaná konečná cena auta:

Základná cena auta 10 995 – 14 085 eur
Prevozné značky a poistenie 120 – 150 eur
Úradný preklad dokladov 60 eur
Kontrola originality 80 eur
Technická a emisná kontrola 40 eur
Žiadosť o schválenie dovezeného vozidla 100/106 eur (v prípade COC)
Správny poplatok na dopravnom inšpektoráte 33 eur
Administratívna technická a emisná kontrola 20 eur
Spolu suma 11 448 – 14 574 eur


Kúpa auta z krajiny mimo EÚ

Ako krajinu mimo EÚ sme si vybrali najbližšiu krajinu a to susediacu Ukrajinu, kde sme využili portál Auto.ria. Z vyššie uvedených parametrov sa cena pohybovala v rozpätí 13 535 – 13 761 eur.

V nasledujúcej tabuľke je vypočítaná konečná cena auta:

Základná cena auta 13 535 – 13 761 eur eur
Clo (10 % sadzba) 1 246,7 – 1 448,9 eur
DPH 2 493,4 – 2 898,8 eur
Prevozné značky a poistenie 120 – 150 eur
Úradný preklad dokladov 60 eur
Kontrola originality 80 eur
Technická a emisná kontrola 40 eur
Žiadosť o schválenie dovezeného vozidla 150 eur
Správny poplatok na dopravnom inšpektoráte 33 eur
Administratívna technická a emisná kontrola 20 eur
Spolu suma 17 778,1 – 18 641 eur


Kúpa auta na Slovensku

Na Slovensku sme pre výber auta využili portál Autobazar.eu.  Z vyššie uvedených parametrov sa cena pohybovala v rozpätí 7 300 – 9 040 eur.

V nasledujúcej tabuľke je vypočítaná konečná cena auta:

 

Základná cena auta 7 300 – 9 040 eur
Správny poplatok na dopravnom inšpektoráte (v rámci okresu/mimo okresu) 33/66 eur)
Spolu suma 7 330  – 9 106 eur


Poznámka
– uvedené sumy sú bez PZP, ktoré je potrebné zaplatiť pred prihlásením na dopravnom inšpektoráte. Viac o cene sme rozobrali v článku čo všetko ovplyvňuje konečnú cenu PZP.

Je potrebné zvážiť, či sa vám oplatí dlhá cesta do zahraničia .

Je potrebné zvážiť, či sa vám oplatí dlhá cesta do zahraničia .

Ako môžeme vidieť, tento konkrétny model auta sa neoplatí z finančného hľadiska kúpiť zo zahraničia. To však neznamená, že to tak platí pre všetky automobily, a preto by ste nemali byť odradený od kúpy iného auta zo zahraničia. Kúpa vozidla zo zahraničia má svoje výhody, kedy môžete natrafiť na lacnejšie auto, ktoré je v lepšom stave a takisto i nevýhody v podobe náročnejšieho byrokratického procesu. Voľba je na vás.

Prehľadné porovnanie PZP pre vaše dovezené auto, ktoré uzatvoríte za pár minút.

Komentár
 1. 11 mesiacov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *