Akceptovaná zmenka

Akceptant, teda osoba, ktorá príjma cudziu zmenku a jej akceptáciou sa stáva priamym dlžníkom, potvrdzuje svojim súhlasom zaplatenie zmenky v dohodnutom termíne splatnosti. Po tomto súhlase akceptanta sa zmenka stáva automaticky akceptovanou.