Akreditív

Písomná banková záruka poskytnutá predajcovi na požiadanie a podľa inštrukcií nákupcu na zaplatenie stanovenej sumy do vopred dohodnutej doby splatnosti podľa stanovených podmienok zmluvy. Existuje viacero foriem akreditívu používaných vo vnútornom aj medzinárodnom obchode. Základné sú peňažné akreditívy a dokumentárne akreditívy. Platba býva zaplatená v hotovosti a je rozdelená na viacero častí.