Derivát

Derivát vo finančnej oblasti predstavuje peniazmi oceniteľné právo alebo záväzok vzťahujúci sa na cenné papiere alebo záväzok odvodený od cenných papierov, komodít, úrokových mier, kurzových indexov a iných majetkových hodnôt. Derivát označuje všeobecne taký finančný produkt, ktorého cena sa odvodzuje od cien podkladových aktív.