Dlhopis

Cenná, právne potvrdená listina, v ktorej sa dlžník zaväzuje zaplatiť presne stanovenú sumu podľa vopred dohodnutých podmienok. Vystavuje ho vždy dlžník (emitent), čo je v tomto prípade banka, štát, podnik alebo akákoľvek fyzická osoba. Kritériom k vydávaniu dlhopisu je zápis v Obchodnom registri. S dlhopisom je spojené právo majiteľa požadovať splatenie dlžnej čiastky v menovitých hodnotách a vyplatenie sľúbených výnosov.