Exekúcia

Exekúcia je poverenie zrealizovať výkon súdneho alebo iného rozhodnutia s cieľom vymôcť dlžnú čiastku a uspokojiť pohľadávku veriteľa v prípade, ak dlžník na základe vykonateľného exekučného titulu (napr. rozhodnutia súdu, rozhodnutia daňového úradu alebo rozhodnutia poisťovne) neplnil záväzky. Vykonáva sa po viacnásobnom upomenutí dlžníka.