Hypotekárny správca

Je to osoba, ktorá vykonáva dozor nad vykonávaním hypotekárnych obchodov podľa zákona o bankách. Takisto dohliada na vydávanie hypotekárnych záložných listov a ich následný predaj. Hypotekárnym správcom sa môže stať iba odborne spôsobilá a bezúhonná fyzická osoba, ktorú do funkcie vymenúva a odvoláva Národná banka Slovenska. Hypotekárna banka má povinnosť umožniť hypotekárnemu správcovi výkon jeho činnosti a riadne s ním spolupracovať počas celého priebehu vykonávania dozoru.