Insolventnosť

Neschopnosť uhradiť načas v stanovených termínoch splatnosti finančno-platobné povinnosti, či už voči dodávateľom, štátnemu rozpočtu, úverovej banke alebo iným organizáciám. Platobná neschopnosť znamená, že dlžník nemá v termíne splatnosti na úhradu dostatok peňažných prostriedkov vzhľadom na časový nesúlad medzi príjmami a výdavkami.