Komunálny úver

Komunálny úver patrí medzi dlhodobé úvery s lehotou splatnosti od 4 mesiacov do 30 rokov. Komunálny úver musí byť vždy zabezpečený záložným právom k nehnuteľnému majetku obce alebo k nehnuteľnému majetku vyššieho územného celku. Poskytuje sa výlučne za účelom nadobudnutia tuzemských nehnuteľností alebo ich údržby, výstavby alebo zmeny dokončených stavieb s cieľom využívať ich na verejnoprospešný účel.