Leasing (Lízing)

Leasing znamená v angličtine prenájom. Najčastejšie sa využíva pri kúpe automobilu prostredníctvom lízingovej zmluvy, čo je vlastne zmluva medzi nájomcom (zákazníkom) a prenajímateľom (lízingovou spoločnosťou) s tým, že po uplynutí doby, na ktorú bola lízingová zmluva uzatvorená, má nájomca prednostné právo na odkúpenie predmetu lízingu za zostatkovú cenu. K lízingu neodmysliteľne patrí aj zaplatenie akontácie.