Lineárne splácanie

Je to spôsob splácania dlžnej čiastky, pri ktorom výška splátky postupne klesá. Splátka je splácaná pravidelne v periodickom cykle, akurát sa mení jej hodnota. Skladá sa z dvoch zložiek, zo splátky istiny a splátky úroku. Splátka istiny je počas celého úverového vzťahu v rovnakej výške a splátka úroku sa každou splátkou o niečo zníži.