Mimoriadna splatnosť úveru

Určuje ju výhradne veriteľ, ktorý rozhoduje o zmene zmluvných podmienok, čo sa týka nedodržania termínov splácania. Ešte pred samotným poskytnutím úveru sa do zmluvy zahŕňa klauzula o možnosti vyžadovať mimoriadnu splatnosť pri porušení podmienok zo strany dlžníka. Využíva sa v prípadoch, keď má dlžník problémy so splácaním alebo nastanú iné komplikácie, za ktoré je zodpovedný. Najčastejším dôvodom na mimoriadnu splatnosť úveru je omeškanie so splátkami úveru, použite úveru na iný účel ako bol predložený alebo poskytnutie nepravdivých údajov banke. V takomto prípade má banka právo požadovať splatenie úveru v novom stanovenom termíne a v celej výške.