Nenávratný finančný príspevok

Ľubovoľná suma finančných prostriedkov poskytnutých príjemcovi na základe predloženého projektu alebo zámeru, ktorého vypracovanie žiadateľom bolo schválené odbornou komisiou. Následne sa vypláca podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ.