Nepovolené prečerpanie

K nepovolenému prečerpaniu dochádza vtedy, keď užívateľ bežného bankového účtu použije viacej finančných prostriedkov ako mal k dispozícii na účte. K nepovolenému prečerpaniu sa dá ľahko dostať aj pri využívaní kontokorentného účtu. Aj napriek možnosti čerpať prostriedky nad rámec existuje limit, ktorý sa pri kontokorente nesmie prekročiť. Zaúčtovanie rôznych poplatkov, úroky alebo uskutočnenie trvalého príkazu sú faktory, ktoré najčastejšie zapríčiňujú takýto nepovolený stav, nakoľko v čase ich úhrady mal klient na účte nulový alebo nedostatočný disponibilný zostatok. Úroky z nepovoleného prečerpania bývajú obvykle omnoho vyššie v porovnaní s úrokmi na povolenom prečerpaní.