Obchodné podmienky

Je to všeobecne ustanovený oficiálny dokument, vďaka ktorému sa  upravujú všetky väzby medzi zmluvnými stranami. Obchodné podmienky musia byť súčasťou každej jednej zmluvy a spoločnosť, ktorá ich vytvára má povinnosť oboznámiť klienta s každou aktualizáciou a takisto ich zverejniť na svojej internetovej stránke, aby boli klientom vždy k dispozícii. Takéto nariadenie ustanovuje priamo zákon. Súčasťou obchodných podmienok sú definície výrazov, spôsoby vedenia účtu, spôsob vedenia platobného styku, spôsob spoplatňovania bankových služieb alebo spôsob informovania klientov o zmenách.