Penále

Penále je sankčný poplatok, ktorý je naúčtovaný veriteľom pri porušení niektorej zo zmluvných podmienok. Výška penále a dôvod, kedy môže byť takáto sankcia udelená, sú zahrnuté vo všeobecných obchodných podmienkach obsiahnutých v každej zmluve. Vyrubuje sa za omeškanie s úhradou splátky alebo akékoľvek iné nerešpektovanie zmluvných pravidiel.