Poistenie schopnosti splácania

Poistenie, ktoré klientovi zaručí, že v prípade vzniku poistnej udalosti bude za neho platiť čerpaný úver príslušná poisťovňa. Takouto poistnou udalosťou nie je len úmrtie. Mnoho poskytovateľov úverov ponúka pripoistenie pre prípad straty zamestnania alebo invalidity, či už čiastočnej alebo plnej. Poistné plnenie je v prípade poistnej udalosti vyplatené na úverový účet klienta a znižuje tak výšku jeho pohľadávky.