Prahová čiastka

Je to právoplatne stanovená výška čiastky, ktorá je dohodnutá oboma zmluvnými stranami. Zmyslom ustanovenia prahovej čiastky je akási obrana pred platobnou neschopnosťou dlžníka, nakoľko sa určí hranica, pri ktorej nedochádza k zlyhávaniu splácania. Takáto platobná neschopnosť vytvára domino efekt smerujúci až k bankrotovým situáciám nazývaný cross default. Práve takémuto efektu má zamedziť prahová čiastka.