Príjem (zárobok)

Zákon o dani z príjmov definuje príjem ako peňažné alebo nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia.