Remitent

Remitentom sa stáva automaticky prvý majiteľ vystavenej zmenky, ktorú vystavil dlžník s cieľom vrátiť svoju neuhradenú dlžobu. Remitent má právo takúto zmenku predať.