Úverový register

Je to zoznam základných informácií objasňujúcich platobnú spôsobilosť zapísaných klientov bánk a nebankových finančných inštitúcií. Pri schvaľovacom procese si poskytovateľ úveru overuje klienta a jeho ekonomickú bonitu, nazerá, či nie je klient zadĺžený a takisto zisťuje prípadné platobné prehrešky v minulosti. Úverový register slúži všetkým poskytovateľom ako pomocný nástroj bez ohľadu na pretekanie v konkurenčnom prostredí.