Záložné právo

Je to právo banky alebo inej finančnej inštitúcie k cudziemu majetku, ktorá je predmetom zábezpeky pri poskytnutí úveru vyžadujúceho takéto záložné právo. Záložné právo na konkrétny majetok sa zapisuje aj do príslušného katastra nehnuteľností a bude vymazané až pri riadnom ukončení splácania úveru.

Veriteľovi umožňuje získať takto založený majetok pri porušení platobnej schopnosti ako náhradu za vzniknutú finančnú škodu.