“Mojou úlohou nie je komplikovať ľuďom život.” – rozhovor s exekútorom JUDr. Jánom Sokolom

Exekúcia rozhodne nie je príjemná záležitosť. Avšak aj z tohto na prvý pohľad neriešiteľného problému môžete nájsť cestu von. Na túto tému sme sa zhovárali so súdnym exekútorom JUDr. Jánom Sokolom, ktorí sa svojej práci venuje už 17 rokov a vedie Exektorský úrad v Košiciach.

Dobrý deň pán Sokol, ďakujeme za ochotu odpovedať na naše otázky. Môžete sa na začiatok našim čitateľom predstaviť?

Exekútor Ján Sokol.

Exekútor JUDr. Ján Sokol

Volám sa JUDr. Ján Sokol a do funkcie exekútora som bol menovaný ministrom spravodlivosti v roku 1998. Spolupracujem so širokou škálou klientov (oprávnených) medzi ktorými sú štátne inštitúcie, ale aj množstvo súkromných obchodných spoločnosti, advokátskych kancelárií a podobne.


Základným krédom, ktorým sa snažím riadiť  a ktorý vštepujem aj svojim zamestnancom je slušnosť, otvorenosť a cit pre mieru pri vykonávaní exekúcií a komunikácii s povinnými. Vychádzam pritom z môjho poznania a skúseností, že dlžník nie je kriminálny živel ale človek, ktorý sa v istej fáze života dostal z rôznych dôvodov do ťažkostí.

Mojou úlohou preto nie je bezdôvodne mu komplikovať život, ale snažiť sa pomôcť riešiť jeho problém. Preto sa k povinným snažím správať slušne a s úctou a s dobrým úmyslom hľadať východiská z jeho situácie.

“Mojou úlohou je ľuďom pomôcť riešiť ich problémy. Ako exekútor sa k nim správam s dobrým úmyslom a úctou.”

Nadviažeme trocha netypicky. Vo všeobecnosti nie sú exekútori veľmi populárni a ľudia ich „nemajú radi“. Pritom si vykonávajú svoju prácu. Prečo je to tak a ako to vnímate vy?

Povolanie exekútora bolo, je a bude nepopulárne vždy. Je tak tomu preto, že exekúcia je núteným výkonom práva a teda proti vôli povinného (dlžníka). Súvisí to aj s jedným z ľudských inštinktov, ktorý je nesmierne silný. Je to pocit, že nám niečo patrí a máme prirodzenú vlastnosť si to chrániť.

Predstavme si dieťa, ktorému vezmete proti jeho vôli hračku. Aj keď nevie rozprávať, svoj protest vyjadrí veľmi zrozumiteľne a hlučne. Je to veľmi silná emócia. Niečo podobné vyvoláva u ľudí konanie exekútora v prípadoch výkonu exekúcie. Ako chcete byť v takejto situácii populárni?

Mnoho ľudí to nerozlišuje, ale aký je rozdiel medzi exekútorom a vymáhačom?

Exekútor vykonáva exekúciu zásadne len a len na základe poverenia súdu a pod jeho dohľadom. Teda bez vedomia súdu žiadna exekúcia začať nemôže. Povinní majú v prípade začatej exekúcie právo exekúcii sa brániť podaním námietok. V odôvodnených prípadoch súd námietkam vyhovie a exekúciu zastaví. Ide o prípady, kedy je exekúcia napríklad neprípustná, pretože dlh zanikol ešte pred jej nariadením alebo postihuje veci, na ktoré sa exekúcia viesť nesmie a podobne.

V prípadoch tzv. vymáhačských firiem všetky tieto atribúty ochrany povinného chýbajú. Často ide zo strany takýchto firiem o aktivity na hranici trestnoprávnej zodpovednosti.

Prečo sa najčastejšie ľudia dostávajú do exekúcie?

Dôvodov, prečo sa ľudia dostávajú do exekúcie je mnoho a líšia sa prípad od prípadu. Exekúcia je často dôsledkom okolností, ktoré dlžník nedokázal ovplyvniť a vzniknutú situáciu zvládnuť (choroba, strata zamestnania, ťažkosti v podnikaní …). Všetko nepredvídateľné, ale ľudsky pochopiteľné okolnosti.

Menej pochopiteľné sú však dôvody, ktorými si dlžníci spôsobujú ťažkosti sami tým, že si neuvážene požičiavajú peniaze na veci, ktoré nemusia nevyhnutne v tej chvíli mať a nie sú ani životne dôležité. Dokonca si požičajú peniaze na dovolenku za vysoké úroky, čím sa im vlastne dovolenka výrazne predraží. Toto sú ale krajnosti.

Veľmi častým dôvodom exekúcií je stav, kedy povinný rezignuje na riešenie starých dlhov, pretože ich nezvláda, a začína sa správať apaticky a odovzdane namiesto toho, aby hľadal riešenia. Tu to všetko závisí od osobných danností a povahy povinného.

“Ľudia si často požičiavajú peniaze neuvážene na veci, ktoré v danej chvíli vôbec nepotrebujú.”

Aká je najnižšia suma, pre ktorú môže byť človek „postihnutý“ exekúciou? Je možné, aby bol dom predaný pre dlh vo výške pár stoviek eur?

Vymáhať možno v podstate akúkoľvek pohľadávku. Samozrejme existujú obmedzenia pokiaľ ide o predaj nehnuteľností. Jedna z posledných noviel Exekučného poriadku zaviedla pojem tzv. drobných exekúcií. Ich hranicou je 2000 € bez príslušenstva, kedy nemožno exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, pokiaľ v nej má povinný trvalý či prechodný pobyt. To sa však netýka pohľadávok na výživnom.

Kedy môže exekútor siahnuť aj na vašu nehnuteľnosť.

Pokiaľ máte dlh vyšší ako 2 000€, tak exekútor môže siahnuť na vašu nehnuteľnosť.

Môžete nám povedať, na čo všetko môže exekútor siahnuť? Účet, majetok alebo rodinný majetok?

Exekútor v zmysle exekučného poriadku môže vykonať exekúciu niekoľkými spôsobmi a to aj za súčasného rešpektovania primeranosti. Teda exekúcia nesmie ísť nad rozsah vymáhanej povinnosti.

Spôsobmi, ktorými môže exekúciu vykonať sú zrážky zo mzdy a iných príjmov, prikázanie pohľadávky z účtu v banke alebo prikázanie pohľadávky odo dlžníka povinného, predaj hnuteľných vecí, predaj cenných papierov, predaj nehnuteľností, predaj podniku, príkaz na zadržanie vodičského preukazu.

Posledný zo spomenutých spôsobov sa týka len vymáhania výživného. Okrem uvedených spôsobov vykonania exekúcie na peňažné plnenia môže exekútor vykonať exekúciu na nepeňažné plnenia a to vyprataním, odobraním alebo zničením veci na náklady povinného, rozdelením spoločnej veci a uskutočnením prác a výkonov.

Ako sa dozviem, že je na mňa uvalená exekúcia?

Z mojich skúseností viem, že každý povinný minimálne tuší, že exekúcia mu hrozí. Je na to veľa dôvodov medzi ktoré patria neplatenie odvodov, faktúr, účtov za telefón, vody, plyn atď… Nie je rozumný dôvod si myslieť, že veritelia sa svojich práv na plnenie nebudú domáhať. Fakticky sa povinní dozvedia o tom, že exekúcia začala, doručením upovedomenia o začatí exekúcie exekútorom.

Upovedomením o začatí exekúcie povinného exekútor informuje o skutočnosti, že veriteľ si prostredníctvom exekútorského úradu uplatnil svoje právo na plnenie – najčastejšie peňažného dlhu. V praxi to znamená, že súd preskúmal všetky potrebné dokumenty (návrh na vykonanie exekúcie, platobný rozkaz, rozsudok, výkaz nedoplatkov, …) a zistil, že exekúcia je podľa predložených listín dôvodná, pretože povinnosť zaplatiť dlh veriteľovi si povinný nesplnil. Súd teda písomne poveril exekútora vykonaním exekúcie.

Ako čo najlepšie riešiť takú situáciu? Dá sa s exekútorom dohodnúť a navrhnúť prijateľný postup?

Najhorším riešením je prestať komunikovať. Osobne preferujem pri výkone exekúcie možnosť poskytnutia šance povinnému splatiť dlh v rozumných splátkach, s čím však musí veriteľ písomne súhlasiť. Je to právo exekútora, nie povinnosť povoliť v takomto prípade splátky.

Exekútor zvažuje, či z doterajšieho správania je možné predpokladať, že si povinný dlh splní tak, ako sľúbil. Z praxe však viem povedať, že mnoho povinných sa splátky snaží dodržiavať. Úlohou exekútora predsa nie je pripraviť Vás o strechu nad hlavou, ale naplniť právo veriteľa na zaplatenie jeho pohľadávky. Samozrejme tam, kde nie je vôľa sa dohodnúť a zvolenou cestou sú obštrukcie a vyhýbanie sa povinnosti, tam môže nastúpiť aj spomínaný spôsob exekúcie – predaj hnuteľných vecí či nehnuteľností.

“Najhorším riešením je prestať komunikovať. Namiesto toho sa s exekútorom dohodnite na rozumných splátkach.”

Aké je by boli 3 najdôležitejšie veci, ktoré by ste odporúčali čitateľom ako predísť exekúcii alebo ju „bezbolestne“ vyriešiť?

Ideálne je predchádzať vzniku dlhov. Teda zvážiť, či napríklad pôžička ktorú si beriete je ušitá pre Vás, a či ju budete môcť splácať. Keď je však dlh na svete, je treba čo najskôr nájsť riešenia. Inak môže narásť z titulu úrokov do nezvládnuteľných súm. Ak však nastane exekúcia, jediná rada je aktívne komunikovať s exekútorom, ktorý dokáže viesť konanie tak, aby bol veriteľ spokojný a povinný dotknutý čo najmenej.  A to všetko pri dodržaní zákonných ustanovení.

Zaujíma nás nasledujúca situácia. Ubytujem do podnájmu niekoho, kto má exekúciu, ako potom zabránim tomu, aby mi exekútor neodcudzil môj majetok?

V takomto prípade je potrebné byť obozretný. Ak exekútor spíše majetok vo vedomí, že patrí podnájomníkovi, pričom v skutočnosti patrí Vám, je potrebné ihneď zareagovať, a podať tzv. vylučovaciu žalobu. Touto sa domáha vlastník spísaných vecí, aby tieto boli z exekúcie vylúčené. Súd o Vašom návrhu rozhodne a exekútor Vám musí majetok vrátiť.

Má exekúcia nejakú postupnosť? Teda kedy siaha exekútor len na majetok, kedy môže siahnuť na nehnuteľnosť a kedy na bankový účet občana?

Exekútor má exekúciu vykonať tak, aby bola rýchla, účinna a aby čo najskôr došlo k uspokojeniu oprávneného. Obmedzením vykonávanej exekúcie je jej rozsah, ktorý nesmie ísť nad rámec vymáhanej pohľadávky s príslušenstvom. Sú tam obmedzenia súvisiace s tzv. drobnými pohľadávkami. Exekútor môže siahnuť aj na bankový účet povinného, avšak tiež len do výšky vymáhanej pohľadávky s príslušenstvom.

Exekúcii odpísaním z účtu v banke však nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 99,58 eur a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd zamestnancov na výplatné obdobie najbližšie dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie. Treba si tiež uvedomiť, že exekútor môže vykonávať exekúciu aj niekoľkými spôsobmi naraz. Vždy však musí dbať na primeranosť exekúcie a jej rozsah.

Pokiaľ ide o povinných – fyzické osoby podnikateľov a firmy, tam exekútor má postupovať obzvlášť opatrne najmä pri predaji hnuteľných vecí, kedy je povinný ich postihovať v určitom poradí. Najprv predáva veci, ktoré neslúžia na podnikanie, potom veci, ktoré súvisia s podnikaním, ale bez ktorých je podnikanie možné. Nakoniec môže postihnúť aj veci, bez ktorých nie je podnikanie možné.

Prezradíte nám ako približne vypadá váš bežný pracovný deň?

Môj bežný pracovný deň pozostáva z porady, rozdelení pracovných úloh zamestnancom, podpisovania pošty, vybavovania stránok, vybavovania telefonických hovorov predovšetkým s rôznymi úradmi ale aj s účastníkmi konaní. V poobedňajších hodinách je to ďalšia administratíva, komunikácia so súdmi, príprava dražieb, písanie odvolaní a podobne. V závere pracovného dňa sa venujem otázkam technického zabezpečenia chodu exekútorského úradu a účtovníctvu.

Administratíva v podaní exekútora.

Povolanie exekútora predstavuje veľkú kopu administratívy.

Aké osobnostné predpoklady musí mať podľa vás exekútor, aby zvládal svoju prácu čo najlepšie?

V prvom rade je to povolanie, ktoré chce celého človeka. V jednej veci je však špecifické a preto sa nehodí pre každého. Pokiaľ niekto zamýšľa stať sa exekútorom, mal by v prvom rade zvážiť, či je ochotný vykonávať povolanie bez akéhokoľvek spoločenského ocenenia. Možno sa to niekomu zdá ako banálna záležitosť, ale ubezpečujem každého potencionálneho záujemcu, že po veľmi krátkej dobe vykonávania tohto povolania bude vnútorne konfrontovaný s týmto problémom. 

ykonávam túto prácu 17 rokov. Za tú dobu som v médiách nezaznamenal jednu jedinú pozitívnu správu na prácu exekútorského stavu. Pritom ide o povolanie, ktoré kladie vysoké nároky na odbornú zdatnosť, psychickú aj fyzickú odolnosť, organizačné schopnosti, schopnosti komunikovať s ľuďmi a byť odolný voči neustálym atakom povinných. Už dávno to nie je povolanie, v ktorom lietajú veľké peniaze. Je to každodenný boj s prekážkami.

Na záver môžete odkázať niečo našim čitateľom alebo im dať cennú radu na zamyslenie.

Jednu radu mám – nebojte sa exekútorov. Sú to tiež len ľudia, ktorí nemajú radi nepríjemnosti. Preto s nimi komunikujte a snažte sa veci riešiť spoločne. Z mojej praxe viem, že východisko sa vždy hľadá ľahšie pri normálnej ľudskej komunikácii a vzájomnom rešpekte.

Veľmi pekne ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa šťastia v práci i osobnom živote!

Bez reakcí

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *