Nebankový register SOLUS (rozhovor)

Záujmové združenie právnických osôb SOLUS vzniklo v roku 2005 s cieľom ochrany vybraných služieb poskytovaných spotrebiteľom. Predstavuje platformu pre spoluprácu členských spoločností najmä v oblasti zabezpečenia kvality pohľadávok vzniknutých z ich činnosti.

Príslušní členovia združenia vytvárajú online register údajov o svojich klientoch – fyzických osobách (spotrebiteľoch), ktoré  závažne porušili povinnosť riadne a včas plniť svoje zmluvnézáväzky. Ide o tzv. negatívny klientsky register (Register FO) a jeho rutinná prevádzka začala v roku 2006.Nebankový register SOLUS.

Prínosom registra SOLUS nie je len minimalizácia strát členských spoločností z poskytnutých rizikových služieb, ale činnosť združenia SOLUS má prínosy aj pre spotrebiteľov a predstavuje podporu zodpovedného a odborného úverovania. Register SOLUS totiž chráni aj samotných dlžníkov v omeškaní pred neuváženým ďalším zadlžovaním až predlžením (negatívny záznam im komplikuje získavanie ďalších služieb, so splácaním ktorých by mohli mať problémy).


SID Slovensko logo.Spoločnosť SID Slovensko, a.s. (skratka SID je skratkou pre Spoločnosť pre Informačné Databázy)  zameriava svoju činnosť predovšetkým na spracúvanie dát, ich bezpečnosť a na manažérske vedenie projektov. Dlhodobým cieľom spoločnosti je ponúkať predovšetkým spoľahlivé, dostupné, jednoduché a rýchle služby, vychádzajúce z potrieb klientov a poskytované s podporou najmodernejších technológií. Spoločnosť SID Slovensko, a.s. môže plniť povinnosť združenia SOLUS vybavovať písomné žiadosti dotknutých osôb.

Rozhovor so zástupcom SOLUSU

Veľa z Vás nás kontaktovalo s otázkami ohľadom Záujmového združenia právnických osôb a žiadalo o rady. Pre lepšie pochopenie toho, ako vlastne SOLUS funguje sme oslovili priamo zástupcov SOLUSu so žiadosťou o rozhovor. V ústrety nám vyšla pani tajomníčka JUDr. Zuzana Krajčovičová, ktorá nám s veľkou ochotou zodpovedala nasledujúce otázky.

 • Prečo vznikol SOLUS a čo je jeho dlhodobým cieľom?

“Záujmové združenie právnických osôb SOLUS vzniklo v roku 2005 so zámerom prispievať k prevencii predlžovania klientov – v rámci tzv. zodpovedného úverovania, k prevencii rastu počtu dlžníkov v omeškaní, k zvyšovaniu vymáhateľnosti súčasných dlhov po splatnosti ako aj k znižovaniu potenciálnej finančnej straty veriteľov.

Hlavné dlhodobé ciele možno rozdeliť do týchto oblastí:

 • Zodpovedné úverovanie: prispievanie k odbornému posudzovaniu schopnosti splácať poskytnuté služby – t.j. prispievanie k ochrane spotrebiteľov (riadne posúdenie žiadostí o službu umožňuje správne vyhodnotenie schopnosti spotrebiteľa splácať napr. spotrebiteľský úver).
 • Rozširovanie členskej základne združenia: súčasnými členmi združenia SOLUS sú významné spoločnosti z rôznych ekonomických odvetví – nebankové finančné spoločnosti, zástupcovia bankového sektora ako aj mobilný operátor. Do združenia sú v čase prijímané nové spoločnosti (aktuálny zoznam členov je k dispozícii na stránke www.solus.sk), pričom spolu s rastúcim počtom spoločností zapojených do registra sa zvyšuje jeho hodnota a prínosy.
 • Vývoj nových a vylepšovanie existujúcich služieb: príslušní členovia združenia aktuálne vytvárajú online register údajov o svojich klientoch – fyzických osobách (spotrebiteľoch), ktoré voči členom závažne porušili povinnosť riadne a včas plniť svoje zmluvné záväzky. Ide o tzv. negatívny klientsky register (Register FO) a jeho rutinná prevádzka začala v roku 2006. V budúcnosti sme pripravení aj naďalej zabezpečovať prevádzku klientskych registrov využiteľných pri odbornom overovaní schopnosti spotrebiteľov splácať poskytnuté služby, a to s využitím spoľahlivých, dostupných, jednoduchých a rýchlych nástrojov.
 • Asociačná činnosť v združení: združenie SOLUS sa bude aj naďalej podieľať na vytváraní ekonomických, právnych a ďalších podmienok potrebných pre rozvoj finančných a vybraných nefinančných služieb (napr. zastupovať spoločné záujmy členov vo vzťahu k orgánom štátnej správy a ďalším právnym subjektom, zastupovať členov v rámci legislatívneho procesu návrhov právnych predpisov vzťahujúcich sa ku kvalite pohľadávok a činnosti združenia a jeho členov, organizovať výmenu informácií a skúseností a ďalšie).”
 • Spolupracujete aj s inými negatívnymi registrami klientských informácii? Ak áno, akou formou?

“Združenie SOLUS je samostatným subjektom. Priestor pre možnú spoluprácu zrejme prinesie uvedená  posledná novelizácia zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, ktorá zavádza okrem povoľovacieho mechanizmu pre nebankových veriteľov úverov (licencie NBS) aj nový komplexný právny režim pre elektronické registre spotrebiteľských úverov.”

 • Veľa ľudí zaujíma ako sa môžu ocitnúť vo Vašom registri. Mohli by ste prosím popísať situáciu ako sa môže človek do registra dostať?

“Do negatívneho Registra FO združenia SOLUS sa zapisujú údaje klientov až po splnení presne definovaných kritérií (spojených s omeškaním s plnením zmluvných povinností), a to okrem údajov nevyhnutných na identifikáciu klienta, aj údaje o rozsahu a povahe porušenia zmluvnej povinnosti, o produkte, z ktorého nesplnená zmluvná povinnosť vyplýva,  a o klientovej následnej platobnej morálke.

Splnenie podmienok pre zaradenie údajov do Registra FO teda vždy signalizuje závažnejšie porušenie zmluvných povinností klientom. Do registra sa samozrejme nedostane klient, ktorý výnimočne uhradí faktúru alebo splátku pár dní po splatnosti,  ale dostane sa tam klient, ktorý niekedy ani nechce danú situáciu riešiť (členské spoločnosti pri nastavovaní pravidiel zohľadnili čas, ktorý potrebujú na kontaktovanie svojich klientov v omeškaní, aby s nimi mohli situáciu riešiť bez nutnosti zápisu do registru). V zásade hlavnou podmienkou pre zaradenie dlžníka do registra je, že dlží najmenej 2 splátky v omeškaní.”

 • Existuje nejaký minimálny dlh, pre ktorý sa ľudia môžu dostať do registra alebo sa tam môžu ocitnúť aj napríklad pre 10 eur?

“Minimálna dlžná čiastka sa pohybuje v rozmedzí 5 – 20 EUR. Presná čiastka je už potom závislá na nastavení vymáhacieho procesu členskej spoločnosti. Ak vymáha čiastky už od 5 EUR, minimálna čiastka pre zaslanie do Registra FO je 5 EUR. Nesmieme ale zabúdať aj na časové hľadisko zápisu do registra, kde klient musí byť v omeškaní s úhradou minimálne 2 splátok.”

 •  Ako sa človek dozvie, že sa nachádza v takomto registri? Príde mu nejaké oznámenie alebo Vás  musí kontaktovať sám? 

“Režim poskytovania informácií o spracúvaní osobných údajov klientov v Registri FO je upravený v platnom zákone o ochrane osobných údajov (č. 122/2013 Z.z. v znení nesk. predpisov). Dotknutá  osoba má podľa tohto zákona aj právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať

 • potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané a
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme:
  • informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v zákonnom rozsahu,
  • presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ informačného systému získal jej osobné údaje na spracúvanie, a zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

Žiadosť o výpis môže podať akákoľvek fyzická osoba, a to písomne. Z pohľadu obsahu postačí jednoduchá vlastná formulácia žiadosti, z ktorej je zrejmý minimálne predmet žiadosti, jednoznačná identifikácia žiadateľa, vrátane adresy pre zaslanie odpovede, a vlastnoručný podpis žiadateľa. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa žiadostí o výpis je klientom k dispozícii klientske centrum združenia SOLUS.

Žiadateľ je vždy informovaný o vybavení jeho žiadosti písomne, a to do 30 dní od doručenia žiadosti. Z bezpečnostných dôvodov je výpis zasielaný žiadateľovi poštou do vlastných rúk a nie je poskytovaný napríklad telefonicky alebo e-mailom. Zákon o ochrane osobných údajov ďalej oprávňuje za stanovených podmienok požadovať od dotknutej osoby úhradu za poskytnutie niektorých informácií, v tomto prípade 2,90 EUR. Poplatok pozostáva z poštovného a nákladov spojených s odoslaním výpisu na dobierku, materiálnych nákladov na výpis a DPH.”

 • Keď už sa nachádzam v registri – ako sa z neho môžem dostať? Existuje nejaký postup čo treba pre to urobiť?

“Pokiaľ klient neuhradil svoje splatné zmluvné záväzky, jeho údaje budú v Registri FO združenia spracúvané. Po splatení budú údaje vymazané v lehotách závisiacich od závažnosti porušenia povinnosti klientom.”

 • Ak sa človek dostane preč z negatívneho registra, znamená to, že sa o ňom nevedie už žiaden záznam?

“Ako už bolo spomenuté v odpovedi  na predchádzajúcu, po splatení budú údaje vymazané v lehotách závisiacich od závažnosti porušenia povinnosti klientom (3 mesiace alebo 3 roky), potom sa už o klientovi nevedie žiaden záznam.”

 • V čom vidíte priestor na zlepšenie?

“Všeobecne považujeme za prínosné, pokiaľ bude verejnosti častejšie komunikované, že klientske registre sú aj významným nástrojom ochrany spotrebiteľa. Klientsky register, ktorý poskytuje spoločnostiam údaje využiteľné pri odbornom posudzovaní žiadostí o spotrebiteľské úvery, totiž chráni aj samotných dlžníkov v omeškaní pred neuváženým zadlžovaním až predlžením (napr. negatívny záznam v registri im komplikuje získavanie ďalších služieb, so splácaním ktorých by mohli mať problémy). Za potvrdenie tejto myšlienky považujeme aj poslednú novelizáciu zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov (zákon č. 35/2015 Z.z.), ktorá v záujme zvýšenej ochrany spotrebiteľa zavádza nové povinnosti niektorých veriteľov v oblasti posudzovania schopnosti splácať spotrebiteľský úver s využitím registrov.

V neposlednom rade fungovanie klientskeho registra ochraňuje aj dobrých klientov pred tým, aby platili v cenách svojich služieb straty zo služieb poskytnutých klientom, ktorí majú problémy so splácaním, pretože o tieto straty poskytovateľ služby navýši cenu aj pre dobrých klientov.”

Ďakujeme ešte raz veľmi pekne pani JUDr. Zuzane Krajčovičovej za čas a ochotu pri odpovedaní na otázky. Veríme, že sme Vám článkom pomohli a zodpovedali niektoré otázky. V prípade, že máte aj naďalej určité nejasnosti, neváhajte nám ich napísať do komentárov.

TIP: Všetko, čo potrebujete vedieť o SOLUSE

Komentáre
 1. 6 rokov
 2. 6 rokov
 3. 6 rokov
 4. 7 rokov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *