Osobný bankrot ako vyriešenie dlhov – presný postup a podmienky

Aktualizované podľa novely zákona platnej od 1. marca 2017

Mnohí ľudia nedokážu splácať svoje dlhy. Nemusí sa vždy jednať iba o úvery alebo nákupy na splátky. Dlhovať môžete taktiež na zdravotnom a sociálnom poistení, na daniach, prípadne iným veriteľom, než sú banky, nebankovky a štátne inštitúcie.

Jedno je však isté: Pokiaľ dlhujete, veriteľ od vás bude splatenie vymáhať. Najskôr upozorneniami a upomienkami, neskôr pošle vymáhača dlhov a pokiaľ sa ani jemu nepodarí získať od Vás peniaze, celá vec bude riešená v súdnom konaní.

Pokiaľ skutočne neexistuje zdroj financií, ktorým by ste svoje dlžoby uhradili, existuje možnosť. Je ňou vyhlásenie osobného bankrotu. Nie je však vhodné, a najmä prístupné úplne pre každého.

Osobný bankrot


V článku si túto problematiku vysvetlíme bližšie a zistíme, či sa vyhlásenie bankrotu vôbec oplatí. Nebude to ale zadarmo.

Potrebujem sa zbaviť dlhov, zn. Súrne!

Osobný bankrot je vlastne odpustenie dlhov. Vyhlásiť ho môžu fyzické osoby, no často sa k tejto voľbe uchyľujú aj podnikatelia. Osoba alebo podnikateľ musia spĺňať podmienky platobnej neschopnosti.

Kedy som vnímaný ako platobne neschopný?

Platobne neschopným sa človek stane ak nedokáže splácať aspoň jeden zo svojich dlho 180 dní po lehote ich splatnosti. 

VEDELI STE, ŽE: Slovenské zákony povoľujú vyhlásenie bankrotu iba od roku 2006? Odvtedy už zbankrotovalo 2920 Slovákov. V roku 2016 bolo na Slovensku vyhlásených 732 osobných bankrotov. V porovnaní s rokom 2015 počet narástol o 22,45%.

Môže dobrovoľne „zbankrotovať“ každý?

Každý, kto sa chce zbaviť svojich dlhov osobným bankrotom, musí spĺňať zákonom stanovené podmienky:

 • byť fyzická osoba podnikateľ alebo nepodnikateľ
 • preukázať platobnú neschopnosť
 • predložiť príkaz na vykonanie exekúcie alebo iného podobného príkazu
 • musí mať poctivý zámer

Osobný bankrot má 2 alternatívy, z ktorých si dlžník podľa svojich finančných možností vyberá:

 • konkurz znamená zlikvidovanie majetku dlžníka a jeho rýchle oddlženie,
 • splátkový kalendár určí harmonogram splácania dlhov.

Ak uvažujete o osobnom bankrote, treba si uvedomiť, že niektorých dlhov sa nie je možné zbaviť. Nazývajú sa nedotknuté pohľadávky a ide o tieto dlhy:

 • dlhy z vyživovacej povinnosti na dieťa,
 • zabezpečená pohľadávka, napríklad hypotéka
 • pohľadávka, ktorú musíte uhradiť za spôsobené škody
 • pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
 • peňažný trest podľa Trestného konania,
 • nepeňažné pohľadávky,
 • pohľadávka z pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci.

VEDELI STE, ŽE: Z dôvodu vyhlásenia konkurzu na zamestnanca nemôže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď. Osobný bankrot nemôže byť dôvodom pre ukončenie pracovného pomeru. Vyspelejšie firmy už teraz poskytujú zamestnancom pomoc formou preventívnych konzultácií s finančným špecialistom.

Vyhlásenie konkurzu

Jednou z výrazných zmien v zákone je zrušenie povinnosti vlastniť majetok v minimálnej hodnote 1659,70 €, ako tomu bolo doteraz.

O vyhlásenie konkurzu môžete od marca 2017 požiadať aj keď nevlastníte majetok alebo ste nezamestnaný.

Ako prebieha oddlženie konkurzom?

Konkurz sa vyhlasuje súdnou cestou. O vašej platobnej (ne)schopnosti teda bude rozhodovať konkurzný súd. Ide o súd sídliaci v krajskom súde v mieste vášho trvalého bydliska. Počas celého procesu ste zastúpení Centrom právnej pomoci alebo advokátom, ktorého vám pridelí.

POZOR! Osobný bankrot sa javí ako výhodný biznis pre podvodnícke firmy, ktoré vám za poplatok budú chcieť pomôcť. Nepripravte sa zbytočne o peniaze, tak či tak sa budete musieť obrátiť na Centrum právnej pomoci, ktoré si poplatok neúčtuje.

Pred podaním návrhu na osobný bankrot je nutné zaplatiť preddavok, ktorý je sa novelou znížil na 500 €. Tieto peniaze slúžia ako „honorár“ pre správcu konkurzu. Je pochopiteľné, že vyhlasujete konkurz, pretože nemáte peniaze, preto sa tento poplatok dá riešiť ako pôžička na 3 roky, ktorú splatíte Centru právnej pomoci.

Do 15 dní od doručenia návrhu súd rozhodne o zamietnutí návrhu alebo vyhlási konkurz, ustanoví správcu a veritelia budú vyzvaní k prihláseniu pohľadávok. Ak dlžník vlastní majetok, správca konkurzu ho speňaží a použije na úhradu časti dlhov.

Súd tiež v rozhodnutí o vyhlásení konkurzu uvedie, že dlžník je zbavený všetkých dlhov. Týmto rozhodnutím sú zastavené konania, v ktorých si veritelia nárokujú na úhradu dlhu. Pokračujú len konania o nedotknutých pohľadávkach.

Novinkou v zákone je tzv. inštitút „nepostihnuteľnej hodnoty obydlia“, ktorý je stanovený na 10 000 €. Ide o hodnotu majetku, ktorú si má dlžník zachovať aj po vyhlásení konkurzu a predaji majetku a slúži na zabezpečenie jeho bývania. Vypláca sa v hodnote 250 € po dobu 3 rokov. 

Pre koho je vyhlásenie konkurzu vhodné?

Zrušením minimálnej hodnoty majetku a povinnosti byť zamestnaný sa stalo vyhlásenie konkurzu vhodné pre ľudí, ktorí nemajú žiadny majetok a sú nezamestnaní. Vyhlásenie konkurzu je vhodné, ak máte veľa dlhov, nevlastníte majetok v hodnote, ktorá by postačovala na úhradu všetkých dlhov a ste ochotní nechať ho speňažiť.

Splátkový kalendár

Pred podaním návrhu na súd musí byť dlžník schopný splatiť preddavok 700 € (500 € preddavok správcovi + 200 € trovy advokáta). Dlžník tiež musí mať pravidelný príjem. Po predložení návrhu súd do 15 dní poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi, určí správcu a vyzve dlžníka k úhrade preddavku 700 €.

Po uhradení preddavku má správca 45 dní na zhodnotenie situácie dlžníka, kedy berie do úvahy okrem rodinných či sociálnych pomerov najmä dôvody jeho platobnej neschopnosti, úsilie platiť svoje dlhy, pomerov dlhov a majetku.

Z toho vznikne návrh na splátkový kalendár na obdobie 5 rokov, ktorý by mal uspokojiť minimálne 30% všetkých dlhov (celkové percento stanovuje súd). Zároveň sa doručením splátkového kalendára zastavujú všetky exekúcie a súdne konania, v ktorých si veritelia nárokujú úhradu dlhu. Aj v tomto prípade pokračujú konania o nedotknutých pohľadávkach.

Pre koho je splátkový kalendár vhodný?

Splátkový kalendár je vhodný najmä ak hodnota vášho majetku prevyšuje výšku dlhov a nechcete oň pri predaji v konkurze prísť. Potrebný je však príjem, s ktorým dokážete splácať svoje dlhy po dobu 5 rokov.

Existuje aj nejaké riziko?

Je nutné dávať pozor na nepoctivých veriteľov. Sú totiž zaznamenané prípady, kedy veriteľ neprihlásil pohľadávky (dlhy) a neevidované dlhy sa tak nestali súčasťou celkového oddlženia.

Po troch rokoch sa neseriózny veriteľ začne znovu domáhať splatenia dlhov, a to často s navýšením o poplatky a úroky. Súd tak môže zrušiť rozhodnutie o oddlžení. Jedinou možnosťou je veriteľa žalovať, čo si ale vyžiada ďalší čas a nervy.

Vašou ochranou bude korektný prístup, aby sa zabránilo akýmkoľvek špekuláciám. Priznajte poctivo majetok a nesnažte sa dosiahnuť platobnú neschopnosť umelo, len aby ste mohli vyhlásiť osobný bankrot.

Záverečné zhrnutie

Novela zákona chce urobiť osobný bankrot dostupnejší pre väčší počet dlžníkov. Ak ste „na konci so silami“, máte možnosť vyhlásiť bankrot a nepotrebujete už ani vlastniť majetok. Zhrňme si teda, čo všetko o osobnom bankrote musíte vedieť:

 • Osobný bankrot môže vyhlásiť fyzická osoba aj podnikateľ.
 • Bankrotom sa venuje zákon o konkurze a reštrukturalizácii.
 • Dlžník môže vyhlásiť osobný bankrot len raz za 10 rokov.
 • Osobný bankrot je možné vyhlásiť po preukázaní platobnej neschopnosti, predložení exekučného alebo iného konania na vymáhanie dlhu a s poctivým zámerom.
 • Vyhlásenie konkurzu je vhodné pre dlžníkov bez majetku a bez príjmu. Zákon tiež stanovuje „nepostihnuteľnú hodnotu obydlia“ vo výške 10 000 €, ktorá dlžníkovi zostane po konkurznom konaní.
 • Splátkový kalendár je vhodný ak vlastníte majetok, o ktorý nechcete prísť a máte príjem, s ktorým dokážete splatiť minimálne 30% dlhov po dobu 5 rokov.
 • Povinnosťou je doloženie všetkého majetku, dlhov a spoluručiteľov (ak sú).
 • Niektorých pohľadávok sa nezbavíte ani po oddlžení (výživné, hypotéky, peňažné tresty).

Zvážte si veľmi dobre, či je osobný bankrot jedinou možnosťou riešenia finančných ťažkostí. Pokúste sa predtým svoje dlhy konsolidovať alebo skúste pôžičku pre dlžníkov.

Komentáre
 1. 4 roky
 2. 5 rokov
 3. 5 rokov
 4. 6 rokov
 5. 6 rokov
  • 6 rokov
 6. 6 rokov
  • 6 rokov
 7. 6 rokov
  • 6 rokov
 8. 6 rokov
  • 6 rokov
 9. 6 rokov
  • 6 rokov
 10. 7 rokov
  • 6 rokov
 11. 7 rokov
 12. 7 rokov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *