Aktualizovaný zoznam podvodníkov s pôžičkami

V tomto zozname nájdete osoby alebo firmy, ktoré svojim konaním páchajú priestupky alebo priamo trestnú činnosť. Vy máte možnosť tento zoznam rozšíriť o svoju negatívnu skúsenosť.

Pridať podvodníka
Počet uverejnených podvodníkov: 2897
Nabízím půjčky od 50 000 do 60 000 000 Kč
Naléhavě potřebujete velmi výnosnou rychlou hotovostní půjčku pro vaše osobní potřeby, nákupy automobilů, domů, budov, vašeho, podnikání, půdy. Nyní budete mít půjčku přímo na svém účtu. Nabízím osobní půjčku (40 000 Kč 80 000 000 Kč) s úrokovou sazbou 2%. Půjčka bude připsána na váš účet současně s vaší žádostí, pro rychlé a bezpečné získání půjčky kontaktujte přímo: E mail: petrahelcova@gmail.com whatsapp +420607476514
Pridal: petra
Dňa: 31.03.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
loan offer
Som investor, ktorý vás chcem informovať o našej ponuke pôžičiek. Moja spoločnosť ponúka pomoc jednotlivcom a organizáciám vrátane vlastníkov malých firiem. naša ponuka je len 2% úroková sadzba pre splácanie od 1 do 20 rokov. na váš úrok budú urgentne reagovať naši online agenti. všetky naše požiadavky vám predstaví náš online agent, keď kontaktujete agenta: fairfinanceloanfirm10@gmail.com alebo WhatsApp Number: +1(504)603-3666
Pridal: Fair Finance
Dňa: 30.03.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
lucie
Spolehlivá nabídka půjčky bez podvodu

Nabídka půjček pro lidi, kteří potřebují financování, nabízíme zaručené půjčky mezi 3 000 a 5 000 000 eur.
Poskytujeme půjčky s pevnou úrokovou sazbou pro všechny typy půjček. Prosím, pokud máte zájem o naši službu, vyplňte formulář žádosti a zašlete jej na naši e-mailovou adresu pod vaší
Celé jméno : ……………… ..
Adresa : …………………………….
Země: …………………………….
Výše půjčky: ………………… ..
Doba půjčky: ………………….
Vaše emailová adresa : ………… ..

Kontakt: luciesborea0@gmail.com
Pridal: boissier
Dňa: 28.03.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Dosiaľ všetci úvery inzerujúci
Dobrý deň,
rád by som niekde uverejnil článok o mojom koncepte Integrovanej Informačnej Spoločnosti, Integrated Information Society IIS, aby som získal spätnú väzbu na môj email a vyvolal diskusiu v blogu, ktorý sa približuje tejto tématike a na mojom icq portáli, kde pre túto diskusiu sú vytvorené skupiny prispievateľov: skupina IIS Fund candidates, skupina IIS Fund members a skupina IIS experts.
Ako u Vás môžem zverejniť tento koncept a vyvolať diskusiu o predstavách verejnosti a účasti na tomto dianí?
Ako nájsť blog, kde sa dá záujemcom vyjadriť ich stanoviská a pravidelne prispievať tak k zavedeniu, rozvoju a skvalitňovaniu nadácie IIS Fund?
Koncept potrebujem pravidelne doplňovať na túto tému mojimi príspevkami aj príspevkami iných expertov, rozpracovať ho vo wikipédii a odbornej tlači, publikovať ho aj v angličtine a globálne integrovať záujemcov a odborníkov na túto problematiku.
Cieľom je aj presadiť aby google termín IIS a spriaznené poznal nie ako len Microsoft Internet Information Services, rešpektoval novozavedené kľúčové slová pre vyhľadávanie a umožnil nájť potrebné linky zaoberajúce sa rozvojom tohto obsahu zainteresovaným.
Moja firma IS-COMM linky a výrobky je dobre vyhľadateľná na google, na čom si pracujem sám ako majiteľ maličkej firmičky dva mesiace. IIS nie je company teda firma ale iná spoločensko-ekonomická forma, pre ktorú hľadám iných investorov ako pre svoje malé firemné aktivity. Na Slovensku nemôžete finančne záujemcov združovať podľa IIS princípov, nakoľko združovanie formou akciových spoločností alebo družstiev nevyhovuje tomuto konceptu. Štát nepripravil pre takýto proces vhodné legálne mechanizmy a podmienky. Verejná diskusia môže štát dotlačiť k tomu aby novú formu aj obchodneho ale nielen, združovania nerozbil svojou finačnou políciou. Všetko čo mi navrhli ste je presne to na čo sa expertom pripravujem byť sám. Niektorých expertov som oslovil na iné služby. Chcem len prispieť do existujúceho blogu svojou správou pre verejnosť. Môže to byť aj platené, ale tak ako akákoľvek udalosť zverejňovaná denne v dennej tlači hociktorým redaktorom. Nepotrebujem ich blogy na to aby som čítal ich príspevky. Také blogy ma vôbec nezaujímajú. Zaujímajú ma len blogy kde ktokoľvek môže zadarmo pridať svoj obsah. Za vytypovanie takých platforiem zaplatím.
A toto je moja optimalizácia pred Vašou ponukou už vykonávaná. To však nemôže postačiť na zavedenie terminológie Integrovanej Informačne Spoločnosti.
Nemám zatiaľ svoj blog. Aj keby som ho mal jeho návštevnosť by bola určite bez zavedenia google kľúčovej terminológie IIS chatrná. Dnes chcem čítať reakcie verejnosti na moju tématiku v dobre zavedených blogoch. To že môžem reagovať aj ja nie je ničím výnimočná služba. Navedenie na linky tých, ktorý majú k veci čo povedať si poriešim vo vlastnom príspevku blogu. Vy asi otvorený blog nevediete, usudzujem z Vašej ponuky. Asi treba hľadať s pomocou a radou niekoho povolanejšieho. Ďakujem, nie ste tí, ktorých som hľadal.
https://iis6019.szm.com/…tml
https://iscomm.szm.com/…tml
https://en.wikipedia.org/…ope
https://www.info-martin.sk/…tml
https://www.zlatestranky.sk/…MM/
plus jedna ukážka v prílohe.
---------- Původní e-mail ----------
Od: PlasticPortal.eu <news@plasticportal.eu>
Komu: dustigel@seznam.cz
Datum: 26. 3. 2021 7:37:49
Předmět: RE: Dobrý deň


Pridal: Dušan Štígel
Dňa: 26.03.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: Dosiaľ všetci úvery inzerujúci

I would like to publish an article somewhere about my concept of the Integrated Information Society, IIS,
to get feedback on my email and spark a discussion on a blog that is about this topic and on my icq portal,
where groups are created for this discussion. contributors: the IIS Fund candidates group,
the IIS Fund members group and the IIS experts group.
How can I publish this concept and provoke a discussion about public perceptions and participation in this event?
How to find a blog where those interested can express their opinions and regularly contribute to the establishment,
development and improvement of the IIS Fund?
I need to regularly supplement the concept on this topic with my contributions and contributions from other experts,
develop it in wikipedia and professional press, publish it in English and globally integrate interested parties
and experts in this issue.
The goal is also to push for google to recognize the term IIS and related not only as
Microsoft Internet Information Services, to respect the newly introduced search keywords and to enable interested
parties to find the necessary links to develop this content.
My company IS-COMM lines and products is well searchable on google, which I work on myself as the owner of a small
company for two months. IIS is not a company, but another socio-economic form for which I am looking for
other investors than for my small business activities.
In Slovakia, you cannot financially associate applicants according to the IIS principles,
as association in the form of joint-stock companies or cooperatives does not comply with this concept.
The state has not prepared suitable legal mechanisms and conditions for such a process.
The public debate can push the state to not break the new form of trade, but not only,
associations with its financial police. All you have suggested to me is exactly what I am preparing
to be an expert with. I contacted some experts for other services.
I just want to contribute to the existing blog with my message to the public.
It can also be paid for, but like any event published daily in the daily press by any editor.
I don\'t need their blogs to read their posts. I\'m not interested in blogs at all.
I\'m only interested in blogs where anyone can add their content for free.
I will pay for the selection of such platforms.
And this is my optimization before your offer is already done. However, this may not be sufficient
to introduce the terminology of the Integrated Information Society.
I don\'t have my blog yet. Even if I had it, its traffic would certainly be flimsy without the introduction
of google key IIS terminology. Today I want to read the reactions of the public to my topic in well-established blog.s
. Being able to respond is not an exceptional service. I will address the links to the links of those who have
something to say in my own blog post. You probably don\'t know an open blog, I deduce from your offer.
Probably to seek the help and advice of someone more professional.
Thank you, you are not the one I was looking for.

https://iis6019.szm.com/…tml
https://iscomm.szm.com/…tml
https://en.wikipedia.org/…ope
https://www.info-martin.sk/…tml
https://www.zlatestranky.sk/…MM/
Pridal: Dusan Stigel
Dňa: 26.03.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: Dosiaľ všetci úvery inzerujúci
ÁNO !!!
Rady tohoto pána sú naozaj na nezaplatenie. Pán Dušan Štígel, majiteľ firmy IS-COMM so sídlom v Martine, má naozaj široký rozhľad v problematike podvodných úverov.
Pána Dušana som nepoznal, našiel som jeho príspevky o podvodníkoch a chcel som sa poradiť a napísal som mu.
Rozpovedal som mu aj svoj príbeh, ako som sa stal obeťou viacerých podvodníkov, ktorí ma pripravili o tisíce eur. Požiadal som ho o pomoc v mojej zúfalej situácii a musím povedať, že s ochotnejším a dobrosrdečnejším človekom som sa doposiaľ nestretol.
Dohodli sme sa na osobnom stretnutí, na ktorom mi poskytol hotovosť vo výške 1000€, na menšie urovnanie mojej priam bezvýchodiskovej situácie.
Nato, že sme sa nepoznali a nikdy neideli, človek s obrovským srdcom.
Preto mu patrí moja Veľká VĎAKA !!!
Nakoniec by som chcel pre všetkých len podotknúť, že nejde o žiadnu sebareklamu dotyčného.
Ja som reálny a to, čo som tu opísal sa skutočne aj stalo.
Keby chcel ktokoľvek akýkoľvek dôkaz, že sa tak skutočne stalo, viem to aj pekukázateľne dokladovať.
Ďakujem.
(miso.pekos@gmail.com)
Pridal: Michal
Dňa: 1.04.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: Dosiaľ všetci úvery inzerujúci
Oprava linkov:
https://iis6019.szm.com/index.html
https://iscomm.szm.com/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_intentional_communities
https://www.info-martin.sk/fotovoltaika-balancer-liion/index.html
https://www.zlatestranky.sk/firmy/Martin/H1618756/Dušan+Štígel+IS+-+COMM/
Pridal: Dusan Stigel
Dňa: 4.04.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: Dosiaľ všetci úvery inzerujúci
Toto je prvá písomná zmienka o IIS, Integrovanej Informačnej Spoločnosti. Pojem som po prvý krát použil okolo roku 1982. Od roku 1995 má IIS svojich platiacich členov. O jej finančný a obsahový rozvoj sa stará SZČO Dušan Štígel IS-COMM, pretože zastrešujúci koncept IIS zatiaľ nie je ekonomický subjekt a nevie získať v štáte právnu suverenity. Nevyhovuje ju zaraďovať medzi nonprofit koncepty, sro a akciové spoločnosti koncepty, družstvá koncepty ani iné legálne Slovenskou Republikou uznané koncepty združovania osôb a hodnôt. Slovensko používa zahmlievací termín znalostná ekonomika, aj informačná spoločnosť. Ale tieto government fejky nemajú jasné kto ich zakladá, kto ich financuje, komu menovite slúžia, keď do nich EÚ alebo SR nalieva peniaze formou dotácii.
Pridal: Dusan Stigel
Dňa: 5.04.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Kredit s plnou dôveryhodnosťou do 24 hodín.

Ak máte akékoľvek finančné potreby, kontaktujte AXA BANKU a požiadajte o riešenie problému. Kontaktujte nás e-mailom: angelikamiguet@gmail.com
Pridal: angelika
Dňa: 25.03.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Ponuka pôžičiek medzi súkromnými a rýchlymi v Českej republike.

Ak máte akékoľvek finančné potreby, kontaktujte spoločnosť AXA Financial a požiadajte o riešenie problému. Kontaktujte nás e-mailom: angelikamiguet@gmail.com
Pridal: angelika
Dňa: 24.03.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Kredit s plnou dôveryhodnosťou do 24 hodín.

Máte-li jakékoli finanční potřeby, obraťte se na společnost AXA Financial a požádejte o řešení problému. Kontaktujte nás e-mailem: angelikamiguet@gmail.com
Pridal: angelika
Dňa: 24.03.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
https://www.mso-skupina.com/integritetspolicy
VEĽKÝ POZOR!!!!! Táto skupina sú veľkí PODVODNÍCI, vystupujú pod cudzím IČO, ktoré patrí TERAZ MEDIA AS a nemajú s nimi žiadne prepojenie. Poisson Philippe, tak sa dotyčná osoba preukazuje. Url adresa, ktorú majú uvedenú, neexistuje.
Pridal: Janka P.
Dňa: 23.03.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: https://www.mso-skupina.com/integritetspolicy
Prosím vás ja som im dla všetky údaje a všetko o sebe, čo kozem čakať?
Pridal: Janko
Dňa: 2.05.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Je ich 400 za minulý rok
Snažím sa otvoriť kanál na icq aj na túto tému, ale vo všeobecnosti téma je predovšetkým Integrovaná Informačná Spoločnosť, ktorej sa pozornosti nedostáva ani za mak. Kanál sa volá a skupina IIS Fund a ja ako admin som dudostel. Zatiaľ sa ku komunikácii v slovenčine na túto tému ešte nikto neprihlásil. Po slovensky, česky, ale aj po anglicky mám záujem túto komunikáciu spravovať, ale manuál ako zverejniť môj profil a zároveň profil tejto tématiky zatiaľ v slovenčine nikto neponúka. Žiadnu skupinu komunikujúcu po slovensky, alebo česky som na icq nenašiel. Tak zatiaľ je komunikácia na tomto kanáli na bode mrazu. Nemám sa koho opýtať ani, či môj profil niekto vidí. Možno len že túto aplikáciu zatiaľ neviem prospešne využívať. Emailová komunikácia nie je verejne dostatočne interaktívna pre verejnú diskusiu. Ale ak niekto vie poradiť, ako verejne je najlepšie takúto komunikáciu viesť, rád sa poučím. Kontaktujte ma najskôr na môj email.
Pridal: Dušan Štígel
Dňa: 23.03.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: Je ich 400 za minulý rok
Môj email je:
dustigel@seznam.cz
Pridal: Dušan Štígel
Dňa: 23.03.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: Dušan Štígel
Ak o mne a mojej iniciatíve Integrated Information Society IIS chcete vedieť viac, hľadajte na google search term: IS-COMM, alebo môj email adress reťazec dustigel@ seznam.cz, dustigel, štígel. Všetky tieto kľúčové slová google pozná.
Pridal: Dušan Štígel
Dňa: 23.03.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: Dušan Štígel
IIS Fund experts:
Donation experts, modular container systems experts,foundation basement experts, google search keywords experts and SEO, profit searching sources experts, profit redistribution experts, member recruitment experts, critical infrastructure experts, renewable energy resources experts, youtube tutorials links rubric index, rating experts, IIS fathers - next of kin seven owners, IIS Brain 7 fathers, reciprocity main law control concept. firstgiving aid rating
Pridal: Dušan Štígel
Dňa: 24.03.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
https://www.mso-skupina.com/om
Dobrý večer, chcela by som len zistiť, či má niekto skúsenosti s touto inštitúciou, príp. aké.
Pridal: Monika
Dňa: 22.03.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: https://www.mso-skupina.com/om
Dobrý deň, akurát riešim s nou úver o ktorý som požiadala ale absolútne sa mi to nepáči...poslal som im obč. A údaje, dúfam, že som nespravil zle.... Vy ste snimi niečo riesili?
Pridal: Janko
Dňa: 2.05.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Potvrdte prosím, že nie ste robot
Pridať podvodníka
Počet uverejnených podvodníkov: 2897