Pôžička na zmenku – záchrana s veľkým rizikom?

Nedostatok peňazí, nízka bonita a odmietanie zo strany finančných inštitúcií. To všetko sú vlastnosti človeka, ktorý sa ocitol v núdzi a ako posledné „záchranné koleso“ skúša získať peniaze v podobe pôžičky na zmenku.

Všeobecne panuje názor, že pôžičky na zmenku od súkromných osôb sú veľmi rizikové. Prax preukázala množstvo ľudí, ktorí kvôli nesplateniu svojich záväzkov prišli o celý majetok a nezriedka aj o strechu nad hlavou.

Samozrejme by sme Vás neradi strašili hneď na začiatku článku. Čítajte ďalej a dozviete sa, čo to pôžička na zmenku je, ako funguje princíp takéhoto požičiavania, kedy zmenka môže byť pre človeka v núdzi výhodná a ako postupovať tak, aby ste sa nedostali do problémov.

Definícia zmenky

Wikipédia definuje zmenku ako „obchodovateľný cenný papier, ktorý zaväzuje zmenkového dlžníka vyplatiť majiteľovi zmenky v nej uvedenú sumu v uvedenom termíne.“ Zmenka sa vydáva v písomnej forme a musí spĺňať náležitosti, ktoré ukladá zmenkový a šekový zákon č. 191/1950 Zb.

Kto sa najčastejšie zaujíma o pôžičku na zmenku?

Typickým príkladom záujemcu o pôžičku na zmenku je nedostatočne bonitný klient. Nemá alebo nedokáže doložiť príjem, čo mu zabraňuje v získaní bežného úveru v banke. Ak má, nedajbože, záznam v registri neplatičov, nepožičia mu ani podstatná časť nebankoviek.


Častými žiadateľmi sú aj zadlžené osoby s exekúciami.

Nevýhodou je, že za zmenku sa vo väčšine prípadov ručí nehnuteľnosťou (nie však vo všetkých prípadoch). Práve tu vzniká negatívny názor na zmenky, pretože kvôli nim už prišlo množstvo ľudí o všetko.

Kto poskytuje pôžičky na zmenku?

Tento spôsob požičiavania peňazí vo väčšine využívajú súkromné osoby. Nie sú to teda banky a nie sú to ani nebankové spoločnosti, nad ktorými drží dohľad Národná banka Slovenska (NBS).

Opäť teda vzniká riziko, pretože na zmenku Vám môže požičať prakticky ktokoľvek. Je nutné si uvedomiť, že stačí, keď zmenku podpíšete a automaticky sa stávate dlžníkom. V prípade problémov so splatením súd v tomto prípade nebude skúmať za akých okolností a podmienok zmenka vznikla.

Podstatnou a jedinou relevantnou informáciou je výška pôžičky, celková odplata a termín splatenia.

Vzor inzerátu súkromnej spoločnosti bez uvedenia úroku a ďalších podmienok. Všimnite si, že pre poskytnutie zmenky postačuje čestné prehlásenie o dostatočnej bonite – schopnosti splatiť. Spoločnosť sa tým vedome vystavuje riziku nesplatenia, na základe čoho máme podozrenie, že sa jej jedná o predmet ručenia – najčastejšie nehnuteľnosti.Pôžička na zmenku - inzerát

Podobný inzerát, ktorý navnaďuje záujemcu, že pomôže žiadateľovi von z finančných problémov. Z čoho by ale takýto „chudák“ pôžičku splatil, netušíme. Opäť snaha dostať sa v exekúcii k cudziemu majetku.

Pôžička na zmenku - inzerát

Zle vypočítaná „rovnica“?

Pokiaľ zapojíme „sedliacky rozum“, zistíme, že vzťah dlžníkveriteľ nemôže v prípade zmeniek fungovať výhodne pre obidve strany.

Zadlžená osoba s exekúciami, bez ručiteľa, bez vlastníctva nehnuteľnosti a so zrážkami z platu nemá žiadnu šancu na získanie pôžičky. Prvoradým záujmom veriteľa (poskytovateľa pôžičky) je forma zabezpečenia. Jednoducho potrebuje istotu, že sa požičané peniaze získa späť spoločne s úrokom.

Zmenka je vlastne forma zábezpeky za pôžičku, avšak pokiaľ dlžník nemá absolútne žiaden majetok, veriteľ by peniaze nemal požičiavať, pretože ich už pravdepodobne nikdy neuvidí.

Zmenka má pre veriteľa zmysel v prípade, že sa dlžník preukáže ako schopný svoj záväzok splatiť, a teda je dostatočne bonitný.

Seriózneho veriteľa odradí vysoké riziko nesplatenia a jediný, kto zvykne zareagovať, je podvodník, resp. zákerný človek, ktorý vidí iba zisk z nehnuteľnosti. Tú dlžník nemá z čoho vyplatiť, kvôli čomu by mu bola v rámci exekúcie odňatá.

 TIP: Pokiaľ plánujete ručiť za zmenku nehnuteľnosťou, urobte tak iba v prípade, že ste si na 100% istí splatením pôžičky. Povedať si „hádam nejako bude“ povedie k strate bývania.

„Siedme nebo“ pre podvodníkov

Podvodníci a zlodeji sú všade, trh so zmenkami nevynímajúc. Slušní ľudia síce nevymreli, ale štát nemá možnosť sledovať a kontrolovať úplne každého, kto peniaze na zmenku ponúka.

Existujú osoby a spoločnosti, ktoré sa požičiavaním na zmenku živia. Nechcú sa dostať do problémov, chcú si udržať dobrú povesť, dane a odvody platia spoľahlivo. Je jasné, že si za svoje služby účtujú províziu v podobe úroku. Títo ľudia však riešia obchod čestne a v zmenke sú všetky podmienky jasne a podrobne uvedené.

Na druhej strane sú podvodníci, ktorí využívajú rôzne príležitosti na predloženie tzv. blanko zmenky. Je to vlastne nevyplnená zmenka, ktorú podvedený nevedomky podpíše. Podvodník následne zmenku vyplní, dopíše miesto spísania, dátum splatenia a hlavne sumu pôžičky.

Človek o ničom netuší a zrazu mu príde príkaz na úhradu. V takom prípade je nutné okamžite osloviť súd.

Tieto zmenky podvodník zvyčajne prikladá k iným dokumentom. Človek vlastne podpisuje úplne iné dokumenty, medzi ktoré je vložená zmenka.

 ZAUJÍMAVOSŤ: STV vo svojej relácii Reportéri zo dňa 20.021.2014 opisuje kauzu, v ktorej stovky Slovákov prišli o tisícky euro kvôli falošným zmenkám. Tieto praktiky sú na dennom poriadku. Reportáž určite pozrite. Môže Vám pomôcť vyhnúť sa podvodu.

Pôžička na zmenku – proces požičania

Zmenka môže mať rôznu podobu, musí však byť v písomnej forme. Pri zachovaní všetkých náležitostí môže byť zmenka v extrémnom prípade napísaná aj na toaletnom papieri. O rôznych takýchto „odfláknutých“ zmenkách sme sa dočítali na internete, kde sa požičiavalo pri stole v krčme. Zmenka bola napísaná na zadnej strane nápojového lístku alebo pokrčenej servítke.

Podpísaním zmenky oboma stranami sa však zmenila na zmluvu s jasne stanovenými podmienkami.

Predpokladajme, že veriteľ bol natoľko inteligentný, že požičal osobe, ktorá sa mu javila dostatočne bonitná a dlh má z čoho splatiť.

Veriteľ môže v tejto chvíli ostať pokojný. Buď mu dlžník všetko splatí v dohodnutej dobe a výške alebo bude záležitosť podaná na súd.

Súd na základe dodržania zákonom stanovených náležitostí preskúma zmenku. Pokiaľ vyhovuje, ďalej pokračuje vydaním zmenkového platobného rozkazu. Ten ukladá dlžníkovi povinnosť splatiť dlh alebo podať námietku proti zmenkovému platobnému rozkazu do 3 pracovných dní. Neskôr podané námietky nebudú vzaté na zreteľ.

Námietka proti tomuto rozkazu musí obsahovať dôvody, pre ktoré námietka voči rozkazu vznikla. Podaním námietky sa platobný rozkaz nezruší, iba sa odloží jeho právoplatnosť a vykonateľnosť. Nasleduje súdne pojednávanie, ktoré rozhodne o ponechaní alebo zrušení platobného rozkazu.

Ak rozkaz ostane platný a dlžník neuhradí svoj dlh, nastupuje exekútor.

POZOR! Vymáhanie zmenky sa líši oproti vymáhaniu iných pohľadávok. Zatiaľ, čo obyčajný platobný rozkaz môže dlžník neprevziať a tým pádom sa ruší, zmenkový platobný rozkaz sa stáva právoplatným a vykonateľný exekučným titulom aj v prípade, že ho dlžník neprevezme. Pokiaľ by sa dlžník z nejakého dôvodu o súdnom procese nedozvedel, zmenkový platobný rozkaz sa stáva podkladom pre okamžitý začiatok exekúcie.

Pozor na originál zmenky

Pokiaľ by ste sa niekedy v živote dostali k podpisovaniu zmenky, dbajte na to, aby ste podpísali iba originál. Z podpísaného originálu si môžete vytvoriť kópiu, no nepodpisujte viacero kópií. Podpis by mal byť iba jeden a to na originálnej zmenke.

Pri zmenkách totiž platí jedno pravidlo: Každá ďalšia zmenka je vlastne novou pôžičkou.

Šikovný podvodník môže využiť nevedomosť žiadateľa a ak mu dá podpísať napr. 3 kópie, z ktorých na každej by bola uvedená suma 1 000 €, znamenalo by to, že by ste museli splatiť 3 zmenky. Skutočnosť, že by sa jednalo o jednu a tú istú zmenku by na súde musel dokázať dlžník.

Realita dokazuje, že takýmto spôsobom sa aj z jednej malej pôžičky od podvodníka stal dôvod na exekúciu nehnuteľnosti.

Zmenka je obchodovateľná

Zmenka sa dá predávať a kupovať. Môže sa stať, že veriteľ Vám peniaze požičia, ale časom zmenku predá. Váš dlh teda prechádza na aktuálneho majiteľa zmenky a jemu peniaze následne splatíte.

Nemusíte sa však obávať, že by sa zmenili jej parametre (celková suma, lehota splatnosti atď.). Tie získali platnosť pri podpise zmenky a ďalej sú nemenné.

Zákonom ustanovené náležitosti zmenky

Vzor zmenky

 

 • Výraz „zmenka“ musí byť uvedený aj v jej samotnom texte a nie iba v názve.
 • Suma na zmenke musí byť jasná. Ak je suma uvedená slovom aj číselne, v prípade rozdielu platí slovom uvedená suma.
 • Ak je v zmenke uvedených viacero súm, platná je najnižšia z nich.
 • Zmenka, v ktorej je suma uvedená v dvoch menách (napr. euro/SK) je neplatná.
 • V zmenke musí byť jasne uvedený dátum splatnosti. Pokiaľ je na nej viacero dátumov splatnosti, stáva sa neplatnou.
 • V zmenke musí byť uvedené miesto splatenia. Miesto môže byť iba jedno. Ak nie je uvedené, stáva sa ním miesto, ktoré je uvedené pri mene dlžníka (trvalé/prechodné bydlisko a pod.).
 • Meno osoby, ktorej sa má pôžička na zmenku vyplatiť. Je ňou buď dlžník alebo iná osoba. Dlžník je však osoba, ktorá bude peniaze splácať. Dbajte na to, koho uvediete ako osobu, ktorej budú peniaze vyplatené.
 • Dátum a miesto vystavenia zmenky.
 • Podpis osoby, ktorá zmenku vystavila. Pokiaľ nie je možné podpísať zmenku bežným spôsobom, je nutné prizvať notára a vystaviť zápisnicu.

Podrobné informácie o zmenke uvádza aj JUDr. Anna Líšková vo svojom článku.

Ak Vás zaujíma odborné názvoslovie súvisiace so zmenkami, prečítajte si aj tento článok.

Výhody a nevýhody pôžičky na zmenku

Výhody

 • Bez dokladovania príjmu – niekedy postačuje aj čestné prehlásenie
 • Bez dokazovania účelu
 • Bez nahliadania do registrov – súkromníci túto možnosť ani nemajú
 • Bez zbytočných poplatkov – platíte požičanú sumu + dohodnutý úrok
 • Pôžička aj na vyplatenie exekúcie
 • Možnosť ručiť aj zadlženou nehnuteľnosťou – pozor na podvodníkov so zámerom získať nehnuteľnosť
 • Minimálne dokladovanie a administratíva
 • Celkovo rýchly priebeh vybavenia

Nevýhody

 • Časté vyžadovanie založenia nehnuteľnosti
 • Inzertné ponuky bez konkrétnych úrokov a poplatkov
 • Obchodovateľnosť zmenky – nikdy neviete, kto ju môže komu predať
 • Okamžitá exekúcia v prípade nesplatenia (lehota troch dní)
 • V súčasnosti vysoké riziko podvodu

Záver

Uznávame, že tento spôsob požičiavania má aj svoje kladné stránky. Odporúčame ju však využiť iba v prípade, že máte skutočne istotu v splatení.

Ak nie, poobzerajte sa radšej po bežných druhoch pôžičiek. Najhoršie je požičiavať si nerozvážne, hľadieť iba na aktuálny nedostatok a byť „slepý“ voči budúcnosti.

Komentáre
 1. 8 rokov
 2. 8 rokov
 3. 8 rokov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *