Pôžička so založením auta – ako na to, výhody a nevýhody

Mnohí podnikatelia a vlastníci firiem, no aj súkromné osoby, sa boria s dočasnou neschopnosťou splácania svojich pohľadávok a najmä záväzkov voči svojim veriteľom. Riešením je krátkodobá pôžička, ktorá zabezpečí vyrovnanie si záväzkov voči veriteľom, zamestnancom, ale aj voči Sociálnej poisťovni alebo vyrovnanie si splátok na zdravotnom poistení či iných podlžností. Na tieto účely je možnosť osloviť priamo svoju banku, v ktorej má podnikateľ alebo súkromná osoba vedený účet, no na krátkodobé pôžičky je vhodným riešením aj oslovenie nebankových spoločností a záložní, ktoré poskytujú pôžičky so založením auta.

Existuje niekoľko variant pôžičky so založením auta:

 • poskytnutie pôžičky so založením auta s uskladnením v chránených priestoroch počas doby trvania zmluvy o pôžičke
 • poskytnutie pôžičky so založením auta s možnosťou priebežného používania predmetného automobilu so záložným právom
 • poskytnutie pôžičky so založením auta s možnosťou predaja počas doby založenia daného automobilu

Jednotlivé detaily a podmienky zmluvy je potrebné si preštudovať a prekonzultovať s poskytovateľom pôžičky so založením auta ešte pred podpisom zmluvy.

Pôžička so založením auta – ako na to?

Na vybavenie pôžičky so založením auta potrebujete niekoľko dokladov, súhlas s predloženou zmluvou, najčastejšie autobazárov a záložní, ktoré takéto pôžičky poskytujú. Záložne a autobazáre si vyžadujú na účel krátkodobých pôžičiek so založením auta splnenie nasledovných podmienok a predloženie platných dokladov:


 1. Automobil by mal spĺňať technické normy a stav spôsobilosti prevádzkovania na cestných komunikáciách. Nemal by byť často krát starší ako 10 rokov. Existujú však aj záložne a autobazáre, ktoré prijímajú do zálohy aj staršie automobily – rok výroby 2000 a vyšší.
 2. Dôležitou súčasťou krátkodobej pôžičky so založením auta je predloženie platného technického preukazu, osvedčenie o evidencii vozidla a protokol o technickej kontrole vozidla, ktoré by mali byť v platnosti minimálne 6 mesiacov v čase poskytnutia pôžičky.
 3. Predložiť je potrebné aj potvrdenie o zaplatení povinného zmluvného poistenia, dva kusy kľúčov od automobilu a auto je potrebné pristaviť u poskytovateľa pôžičky so založením auta.
 4. Pri založení auta na poskytnutie krátkodobej pôžičky je potrebné predložiť plnú moc na záložné právo poskytovateľa pôžičky. Zvyčajne bazár alebo záložňa predloží na vyplnenie a podpísanie vlastné tlačivo, ktoré je potrebné si dokonale prečítať, porozumieť mu ešte pred jeho podpísaním. Tlačivo na záložné právo auta musí byť overené notárom.
 5. Ak automobil zakladá podnikateľ – živnostník alebo firma – je potrebné predložiť aj výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, ktorý nie je starší ako jeden mesiac.

Záložne a bazáre si kladú aj ďalšie podmienky. Je nimi pojazdnosť založeného automobilu, počas trvania zmluvy je tento automobil vo výlučnom vlastníctve poskytovateľa pôžičky, takže sa musíte pripraviť na to, že automobil nebudete počas doby splácania pôžičky môcť používať. Výnimkou je poskytnutie pôžičky so založením auta, kde veriteľ dáva možnosť auto naďalej používať aj počas trvania zmluvného vzťahu. Taktiež je dôležité spomenúť aj podmienku, ktorá hovorí o tom, že na automobil nie sú uvalené ďalšie záložné práva, vecné bremeno ako je lízing vozidla, úver, blokácia na dopravnom inšpektoráte, blokácia daňovým úradom alebo exekúciou.

Priebeh poskytnutia pôžičky so založením auta

Žiadateľ o poskytnutie pôžičky so založením auta pristaví automobil vo svojom vlastníctve v areáli poskytovateľa pôžičky. Následne je potrebné predložiť všetky požadované doklady a je spísaná a podpísaná dohoda o poskytnutí pôžičky.

 1. Veriteľ vyplatí dohodnutú finančnú čiastku.
 2. Veriteľ si počas celej doby poskytnutia pôžičky so záložným právom na auto ponechá daný automobil v úschove.
 3. Pri splatení celej dlžnej sumy, spolu s dohodnutými úrokmi, vráti veriteľ automobil so všetkými dokladmi pôvodnému majiteľovi auta – žiadateľovi pôžičky so založením auta. Zmluva tým zaniká.

V prípade, že v stanovenej lehote počas doby poskytnutia pôžičky, táto nie je vyplatená, podľa podpísanej dohody prechádzajú vlastnícke práva na automobil a jeho užívanie v prospech veriteľa – poskytovateľa pôžičky so založením automobilu. Zmluva aj v tomto prípade zaniká.

Trvanie pôžičky so založením auta, úroky, splatnosť a ukončenie zmluvy

Záložne a autobazáre poskytujú pôžičky so založením auta v krátkodobých horizontoch, najčastejšie sú to štyri týždne, vo výnimočných prípadoch až dva mesiace. Sú však aj spoločnosti, ktoré poskytujú možnosť predĺžiť záložné právo na automobil a predĺženie zmluvy o splatnosti pôžičky s jeho založením. V tomto prípade je potrebné kontaktovať spoločnosť poskytujúcu pôžičku ešte pred uplynutím konca doby trvania zmluvy o pôžičke.  Úroková sadzba pri pôžičkách so založením auta je individuálna. Pohybuje sa na úrovni približne 10 percent, sú však aj spoločnosti, ktoré poskytujú pôžičky so založením auta s vyššími či nižšími úrokovými sadzbami. Všetko sa odvíja od výšky poskytnutej pôžičky a doby jej splatnosti.

Poskytnutá suma pôžičky je taktiež individuálna. Niektoré záložne a bazáre majú pevne stanovenú maximálnu sumu, ktorá dosahuje 5000 až 7000 EUR. Spoločnosti si však určujú aj ďalšie podmienky, ako je maximálna pôžička sumy, ktorá zodpovedá určitej percentuálnej hodnote založeného auta. Často to býva 30, 40 alebo až 50 percent reálnej hodnoty založeného automobilu.

Po uplynutí doby poskytnutia pôžičky, najčastejšie 4 až 8 týždňov, sa zmluva o založení automobilu v prípade splatenia plnej sumy pôžičky, vrátane dohodnutých úrokov, ruší. V prípade, že ste počas platnosti zmluvy o pôžičke so založením auta túto nesplatili, zmluva sa ruší v prospech poskytovateľa pôžičky, ktorý si ponechá založený automobil a prechádzajú na neho všetky vlastnícke a užívateľské práva na daný automobil.

Výhody pôžičky so založením auta

Výhody pôžičky so založením auta sú nespochybniteľné v prípade, že ste schopní splatiť svoje záväzky voči poskytovateľovi takejto pôžičky. Pôžička je určená na krátkodobé plnenie si Pôžičky so založením autasvojich záväzkov a najčastejšie ju využívajú podnikatelia a firmy, ktorí sú si vedomí reálnych možností splatenia pôžičky s použitím finančných prostriedkov na vyrovnanie si krátkodobých záväzkov voči svojim veriteľom alebo zamestnancom. Dôležité je dodať, že celý proces vybavenia pôžičky trvá veľmi krátko a výhodou je aj rýchla dostupnosť hotovostných finančných prostriedkov.

Nevýhody pôžičky so založením auta

Nevýhody pôžičky so založením auta sú v tomto prípade viac než evidentné. Majiteľ automobilu sa podpisom zmluvy o poskytnutí pôžičky so založením auta zbavuje vlastníckych práv na automobil. S tým sú spojené aj riziká v prípade jej nesplatenia. Založený automobil nie je možné počas doby poskytnutia pôžičky v niektorých prípadoch využívať, či už na osobné alebo podnikateľské účely, čím sa môže pôžička predražiť, ak je automobil a jeho využívanie zdrojom príjmov. Taktiež vzniká riziko, že počas doby poskytnutia pôžičky so založením auta sa vyskytnú neočakávané udalosti, ktoré môžu mať za následok nesplatenie pôžičky a tým sa naplní riziko straty vlastníckych práv na založený automobil.

Záver

Pôžička so založením auta je určená na krátkodobé plnenie si záväzkov súkromných alebo právnických osôb. Aj keď pôžička so založením auta má niekoľko výhod a poskytuje rýchly prístup k finančnej hotovosti, pri rozhodovaní sa o žiadosti obdobnej pôžičky je potrebné zvážiť všetky reálne riziká a možnosti splatenia záväzkov voči veriteľovi.

Preberáte na seba totiž všetky riziká spojené s pôžičkou so založením auta a musíte rátať aj s neočakávanými okolnosťami, ktoré môžu viesť k tomu, že o automobil prídete.

Komentár
 1. 6 rokov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *